Zin in de toekomst! Dit was het motto van Places of Hope, een tentoonstelling en een serie activiteiten rondom de vraag hoe de toekomst van Nederland vorm gegeven kan worden. Het initiatief vond plaats in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en nam Noord-Nederland als vertrekpunt naar de toekomst. Places of Hope was op zoek naar een nieuwe, door mensen gedragen toekomst in harmonie met de natuur. Het uitgangspunt was dat overal in Nederland mensen werken aan het verbeteren van hun eigen leefwereld, in verrassende coalities en op onverwachte plekken. Deze initiatieven kregen een podium om van te kunnen leren. Places of Hope wilde daarbij omstandigheden creëren om de kracht van creativiteit en verbeelding te mobiliseren en burgers, ontwerpers, beleidsmakers en wetenschappers bij elkaar te brengen. Places of Hope organiseerde vele verschillende activiteiten, waaronder een tentoonstelling, de University of Hope, masterclasses, Artistieke Klimaattop, ontwerpateliers, culturele activiteiten, een parade en de openings- en slotmanifestatie. Dit interactieve rapport toon de resultaten van de evaluatie die door middel van een enquête is gehouden, en die als vertrekpunt ervaringen en verhalen centraal stelt over wat indruk maakte. Elke stip vertegenwoordigt een respondent. Door op de stippen te klikken krijgt u toegang tot de antwoorden. De resultaten worden gebruikt om van te leren om in de toekomst meer activiteiten te kunnen organiseren.

OVER DE RESPONDENTEN


Woonplaats

Geslacht

Leeftijd

Rol

BELEVING VAN ERVARINGEN


Over welke activiteit ging het gedeelde verhaal?

De toon van het gedeelde verhaal is:

Hoe waardevol was de omschreven ervaring?

Hoeveelheid personen met wie het verhaal is gedeeld:

Aan welke personen is het verhaal verteld?

Het gevoel dat de omschreven ervaring opriep:

EFFECTEN EN SUGGESTIES


De omschreven ervaring heeft geleid tot:

Toelichting: noem concrete persoonlijke voorbeelden over wat Places of Hope heeft opgeleverd:

 • Het toekomstperspectief "1001 tuinen van duurzaamheid" heb ik gedeeld met collega's. Daarnaast heb ik de film vertoond bij een openbare bijeenkomst van de Nationale Omgevingsvisie, waar er veel interesse was van burgers, politici en ambtenaren
 • Zuiniger met drinkwater. Inzicht in wat er mogelijk is op het gebied van waterbeheersing
 • nieuwe contacten
 • netwerk
 • nieuwe mensen ontmoet, soms nieuwe perspectieven gezien/gehoord
 • DE KUNSTZINNIGE IMPULSEN MEEGENOMEN NAAR WERK: FUTURE CENTER RWS
 • Het Landmakerskabinet maakte onderdeel uit van de lancering van de NOVI en nu zijn we (vooral een paar collega's) bezig de wand een goede plek binnen BZK te laten krijgen.
 • bewustwording en toch nog weer duurzamer gaan leven
 • Alles is met alles verbonden, de landsgrenzen zijn bestuurlijke eenheden. Hoe betrekken we alle bewoners van NL bij de toekomst van onze leefomgeving? Er is zoveel rijkdom als we de diversiteit durven te omarmen.
 • Ik heb zicht gekregen op een netwerk dat hoopgevend is en vanuit dezelfde drive verandering wil bewerkstelligen
 • Het basisidee achter Places of Hope spreekt me enorm aan: het gaat om participatie top down, bottom up en om de ontmoeting tussen formele en informele partijen die zonder direct belang in een open situatie samen plannen maken. Dat viel tegen, maar zet me nog meer aan het denken over issues als burgerparticipatie in politieke en bestuurlijke processen en over handelen in regionaal perspectief als persoon en vanuit mijn werk als programmamanager kennisvalorisatie van RUG, Hanzehogeschool en UMCG, waarbij we samen werken voor een krachtige en vitale regio. Nog sterker wil ik ook daar de verbinding leggen en sessies organiseren rond thema's en vraagstukken in de Noordelijke regio. Dat is moeizaam, als organisaties denken we vaak vanuit eigenbelang, maar is wel de toekomst. Om de discussie rond de ecostructuur Smart Industry vorm te geven heb ik een sessie met stakeholders uit kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid georganiseerd, waarbij vanuit noordelijk belang het perspectief is besproken. Dat proces wordt vervolgd.
 • kennis over de processen bij de veenweide problematiek
 • Ik heb ervaren dat vogels van diverse pluimage hun inbreng hebben gehad op mijn ideeen en ook dat mijn eigen projectje toch wel een plaats in een groter geheel heeft en dat dat erg positief is
 • ingezet op circulair
 • nieuwe bedrijfsconcepten
 • Ik heb, met mijn bureau, meer zicht op noord Nederland gekregen
 • de aardige combinatie van theorie en praktijk - waarbij vooral ruimte voor vervolg wordt gelaten.
 • Bevestiging van wat ik al wist, heeft niet zoveel opgeleverd
 • Een gevoel van verbondenheid, niet alleen staan in je ambities en soms frustrerend proces om tot resultaten te komen. We hebben deelgenomen aan de tentoonstelling.
 • Het heeft mij opgeleverd dat het Landmakerskabinet een onderdeel gaat zijn van het Ministerie in Den Haag. Dit is voor mij een fantastische uitkomst, dat het werk verplaatst wordt van een museale context in een echte gebruiks-/werkcontext binnen het Ministerie.
 • creatieve invalshoeken, ontmoetingen, contacten, verbondenheid, kans om ook nieuwe burgers in de stad samen te brengen in het atrium Al Rewaq in Leeuwarden, zie gepubliceerd stukje op de site.
 • De manier van denken heb ik ingebracht in de woon- en leefbaarheidsvisies voor enkele dorpen en wijken Emmen. Het gedachtengoed breng ik op dit moment in via de opstelling van de omgevingsvisie voor de gemeente Emmen.
 • Ik heb de resultaten van Atelier het Zelfbewuste Noorden gepresenteerd en gebruikt voor een aantal presentaties.
 • Herhaaldelijk inbrengen dat je naar alle geluiden moet blijven luisteren en zien te doorgronden wat er achter de emoties van mensen zit. Zowel achter boosheid als passie. iets wat mensen raakt brengt beweging. Overheid kan daarbij belangrijke rol spelen om deze energie te kanaliseren. Doorzoeken en creativiteit leiden tot nieuwe mogelijkheden. SF film ook heel mooi. Ook gelaagde muurtekeningen met kleurenbril sterk beeld. Kelder met wadden ook spannend. Persoonlijke open benadering van team cruciaal, Veenweide discussie mooi benaderd, waar zit probleem , waar zou iets kunnen. Doorzoeken met elkaar in open sfeer lonend, associatief ipv enkel lineair

Suggesties en tips voor soortgelijke toekomstige activiteiten:

 • Energietransitie klimaat
 • Het bereik van een tentoonstelling en de bijeenkomsten is vaak toch beperkt. Het verdient de aandacht om deze discussie met een zo breed mogelijk publiek te voeren.
 • Natuur versus gebruik land voor veeteelt en landbouw. Ik denk aan het item over landschapspijn van Jantine de Boer
 • meer klimaat gericht
 • nee. Was prima zo.
 • m.n. bewustwording en informering lijken me gediend bij zo'n initiatief. wij hebben er vanuit de Hogeschool waar ik werk in ieder geval veel studenten heen gestuurd. Voor die rol mag m.i. de boodschap er soms wel dikker bovenop liggen. Ik vond dan ook de duidleijk inhoudelijke stukken sterker dan de meer artistieke. De verschillende plaatjes in verschillende kleuren - die je dan met verschillende gekleurde brillen moest bekijken - waren leuk en grappig, maar bij mij is niet blijven hangen waar dat nu eigenlijk om ging. De interviews met 'landmakers' daarentegen wel, hoewel ook daarvan de details nu weg zijn.
 • zORG VOOR VERBINDINGMET BUITEN, dELEN VAN DE TENTOONSTELLING MEERVOUDIG INZETTEN OP ANDERE LOKATIES. vOORBEELDEN MET MEERDERE REGIO'S ILLUSTREREN. MAAR GEBRUIKOOK VAN VLAAMSE INZICTEN
 • Maak er geen tentoonstelling van en als je dat al wel doet, denk na over je doelgroep(en) en ontwikkel hem dan in gesprek met de doelgroep(en).
 • Het huis voor de toekomst, had m.i. nog toekomstgerichter kunnen zijn. Het is natuurlijk lastig om ver vooruit te kijken, maar zeker met de huidige problematiek van onze impact op de aarde (stikstof, PFAS, plastics vervuiling etc...) zijn voorbeelden heel belangrijk voor mensen om te kunnen zien wat ze kunnen doen. De maquettes van de kinderen over de stadsindeling waren ook erg interessant om te zien. Hierdoor interesseer je kinderen al jong voor planologie / indeling van stad & wijk... Anderzijds laat je hen (en de toeschouwers) ook in miniatuur zien wat voor impact onze gebouwde omgeving en de wijze waarop wij deze indelen en gebruiken op het stukje aarde waar wij wonen. Ruimte bieden aan bezoekers om zelf suggesties te doen of te laten zien voor verbetering / aanpassingen van de ruimtelijke omgeving om deze beter te maken.
 • Ga in gesprek met mensen en sluit niemand uit. Zorg voor diversiteit en gebruik de rijkdom aan kennis en ervaring die in mensen zitten. Mensen maken het verschil. Zin in de toekomst!
 • Connecting places of hope …. internationaal …. wereld tentoonstelling
 • Het gaat niet alleen om beelden en vergezichten, maar juist op het bijelkaar brengen van stakeholders en belanghebbenden (burgers, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen) rond regionale vraagstukken. Vanuit een open innovatie gedachte en methodiek samen werken aan die vergezichten. Van groot belang is dat de uitkomsten ook meegaan in strategisch beleid, maar ook in de uitvoering vanuit zo'n breed consortium gedacht en gewerkt wordt. Minstens zo belangrijk is dat er tevoren al draagvlak en commitment bij beleidsmaker en invloedrijke organisaties en instellingen om voor deze aanpak te gaan.
 • Op het gebied van een schonere lucht, wat de burger hier aan kan toevoegen en ook hoe om te gaan met de vervuiling, b.v. meer bomen planten in het Noorden en minder losen op het Wad van afval water, water eerst zuiveren (Frisia en Vuilverbranding) ?
 • nee
 • Betrek ook dan weer mensen van diverse pluimage er bij die elkaar inspireren tot verdere ontwikkeling
 • nog meer "lawaai" maken
 • nieuwe verdienmodellen
 • Leg (nog meer) verbinding met landelijke media, en ook breder dan de Vpro
 • laten zien waartoe de "enge deelfacetten-manie " leidt - van zonne-akkers, van windmolenparken, van verdozing, van totaal gebrek aan integrale R O
 • Meer op de plek waar het echt gebeurt, minder eigen (ambtenaren)parochie
 • Blijf ze koppelen aan grotere events, bijv. Dutch Design Week, Floriade etc. Doe nog meer voor mensen die niet van nature geinteresseerd zijn, misschien zelfs klimaatverandering ontkennen. Hoe kun je hen bereiken?
 • ik ben er druk mee bezig
 • Het concept is zó sterk, dat dit zeker op een nieuwe manier ingezet kan worden / vervolg aan kan worden gegeven. Wellicht is dan een andere ruimtelijke / geografische context passender. Ik denk ook aan een langer programma binnen het ministerie met deze titel. Dus ook hier weer het programma als geheel inbedden in het ministerie, vanuit museale context naar beleidscontext brengen, lijkt mij heel spannend. Het landmakerskabinet kan ook dan op die manier daar onderdeel van zijn. (Om maar iets te noemen). Het concept heeft veel potentie. Misschien zelfs wel een tv programma op landelijke televisie over vormgeven aan het Nederland van Morgen met de titel Places of Hope?
 • zoveel mogelijk verschillende doelgroepen deze activiteiten laten ervaren
 • Kleine betaalde themaprijsvragen aan koppelen waar ruimtelijke/economische planners, social engineers en kunstenaars op in kunnen schrijven.
 • Denk goed na over het voorprogramma en het naprogramma. Dat zijn krachtige instrumenten om veel mensen te binden aan de activiteit en nieuwsgierig te maken, eigenaarschap te voelen.
 • Maak programma kalender voor verschillende soorten vraagstukken. Combineer beleidsdoelen . Maak gebruik van sdg's en de innovatie impact analyse

Wat is de doorwerking van de gedeelde voorbeelden?

Hoe heeft het prikkelen van zintuigen - vorm, beeld, geluid - uitgewerkt?

Is een tentoonstelling zoals Places of Hope en activiteiten de moeite waard om te herhalen?