Evaluatie LEADER Kop van Noord-Holland

LEADER is het Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan een leefbaar en economisch vitaal platteland. In de Kop van Noord-Holland wordt het programma mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Het huidige LEADER-programma (2014-2022) is bijna afgelopen. In dit verslag delen projectleiders, Lokale Actiegroep (LAG) leden en andere betrokken hun ervaringen met het programma en hun wensen voor de toekomst.


OVER DE RESPONDENTEN

Rol

Sector

Aan welke van de drie thema's draagt jouw project met name bij?

In welke fase zit jouw project?


1. VERHALEN

VERHAALVRAAG: KAN JE IETS VERTELLEN OVER DE BELANGRIJKSTE VERANDERING DIE LEADER OF EEN LEADER-PROJECT IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND VOLGENS JOUW TEWEEG HEEFT GEBRACHT?

Leeswijzer: Elke stip is een persoon. Als je op een stip klikt, verschijnt het verhaal van deze persoon aan de linkerkant in je beeldscherm. Als je op een stip klikt, wordt deze groter. Zo kan je de antwoorden van deze persoon op alle vragen volgen. Klik weer op de stip om deze weer kleiner te maken.

Wat is je primaire gevoel bij dit verhaal?

Waar speelt jouw verhaal zich met name af?

Hoe lang blijft de verandering in je verhaal bestaan?

Wie hebben bijgedragen aan de verandering in je verhaal?

Mijn verhaal gaat vooral over ...

Mijn verhaal gaat vooral over...

Noorderbakens in Julianadorp

Fort Westoever in Den Helder

Natuurcentrum de Marel op Texel


2. HET LEADER-PROGRAMMA

Vind je de doelen voor het LEADER-programma KvNH goed gekozen?

Waarom vind je de doelen al dan niet goed gekozen?

 • Ik zou de gewenste resultaten concreter beschreven willen zien, vooral bij thema 1 en 2, zodat duidelijker is welk soort projecten kunnen aankloppen voor subsidie. Een volledig duurzame regio met een gezonde en robuuste economie is ontzettend vaag en eigenlijk onhaalbaar op zo korte termijn, want vraagt om diepgaande transformaties op langetermijn.
 • Kop NH is anticipeer of krimpregio. Investeren in leefbaarheid die inspeelt op krimp/vergrijzing is noodzakelijk.
 • Wellicht voor een nieuwe leader periode kan er meer ingezet worden op Agri-tech, ons gebied is uniek landbouwgebied, versterken en bestendigen van dat gebied door het te laten ontwikkelen tot agri-tech capital. Toonaangevende landbouw, voorbeeld voor heel de wereld in onze regio. Op het gebied van duurzaamheid: oppassen dat we niet roomser worden dan de paus en in de weg gaan zitten van andere subsidie-potjes. Leader moet een gebied vooral laten ontwikkelen, niet belerend zijn in wát voor soort ontwikkeling.
 • Thema 1 en thema 2 zijn niet van toepassing op ons deel van he project. Thema 3 voor een belangrijk deel.
 • Op zich goede doelen, wel blijkt de aanname van (de mate van) demografische verandering niet juist te zijn geweest.
 • Voor onze organisatie is de arbeidsmarkt een zorg. Vacatures worden niet meer gevuld. Het aantrekkelijk maken voor jongeren om in de Noordkop te blijven wonen en werken is zeer welkom. De woon-werk infrastructuur van arbeidsmigranten is misschien meer gericht op de agrarische branche maar onderzoek naar de mogelijkheden voor de zorg zou ook interessant zijn.
 • De demografische ontwikkelingen vormen een grote uitdaging in dit werkgebied. Vergrijzing en ontgroening versterken elkaar en zetten voorzieningen, zorg en dienstverlening onder druk. Het is een plattelandsomgeving, veel land- en tuinbouw waarbij inzetten op een duurzame, circulaire bedrijfsvoering gestimuleerd moet worden. De Kop van NH biedt veel natuur en recreatie, de economische kant daarvan, de infrastructuur en het aanbod versterken verdient aandacht.
 • No consent has been given to show this text
 • Qua thematiek passen ze goed bij het gebied. Kan initiatieven die ontplooid zijn blijkt dat het toch lastige thema's zijn die niet overal leven.
 • De drie criteria zijn de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor onze regio.
 • Werk en wonen is essentieel voor een vitale omgeving. vergrijzing vraagt aandacht. Duurzaamheid is noodzakelijk om een gezonde toekomst te kunnen hebben. Toerisme heeft al veel aandacht gekregen.
 • De doelen zijn goed gekozen, maar misschien zou er ook aandacht uit kunnen gaan naar de sociale cohesie/ sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.
 • Gezien de vergrijzing en de unieke liggeng van Den Helder is er een uitdaging om mensen voor de arbeidsmarkt te kunnen behouden voor de stad. Wij hebben de grootste bollenstreek van Nederland, daar kunnen we mee shinen. Waar kun je nog meer met een helikopter de bloemen bekijken? Juist! in Den Helder
 • Leader voorziet in de opgave en kansen die er zijn voor de Kop van Noord Holland.
 • Zoals alles is ook dit discutabel en vooral omdat de bewoners plat weg er moeilijk aan te pas komen.
 • Het legt een verbinding tussen mensen die in hetgebied leven en 'grote doelen'als kringlooplandbouw en leefbaarheid van het gebied
 • Deze regio kent veel kansen. De landbouw heeft een groot en intensief aandeel. Dit is een kans om hier aan kop te gaan betreft natuurinclusieve landbouw met een combinatie van circulaire economie en energievoorziening. Qua toerisme kan het een kwalitatieve impuls krijgen, dit komt op gang, maar zou een brede impuls kunnen krijgen, ook met betrekking tot voorzieningen voor toerisme, zoals horeca, activiteiten, etc. Hier moet kwaliteit bovenaan staan, niet kwantiteit, zo kan het gebied bijzonder en rustig blijven. Sociaal gezien kan dit goed doorwerken, met diversiteit aan werkgelegenheid en innovaties.
 • de kop is een beetje een "vergeten"regio bij de overheid maar het is een regio die wel de nodige aandacht verdiend. het is niet de bedoeling dat " onze regio leegloopt maar dat er voldoende werkgelegenheid blijft en dat de agra sector voldoende kansen krijgt om een volwaardige sector te blijven in samenwerking met de toeristische sector
 • De kop van Noord-Holland is een prachtige, veelzijdigeomgeving waar men terecht trots op mag zijn. Het heeft alles te bieden wat de (toeristische) bezoeker verwacht. Dit mag gekoesterd en kan verstevigd worden met bovenstaande thema's

Welke LEADER-kenmerken herken je in de Kop?

Welke kenmerken dragen het meeste bij aan het succes van het programma?

BIJDRAGE ACTOREN - Hoe tevreden ben je over de bijdrage van de verschillende actoren aan het programma?

De projecten

Gemeenten

Lokale Actiegroep (LAG)

Provincie NH

De coördinator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wat vind je van de communicatie over LEADER in de regio?


3. RESULTATEN

Wat vind je van de kwaliteit van de geselecteerde projecten?

Op welke thema's zijn vooral waardevolle resultaten bereikt?

De Hoge Berg op Texel

Welke groepen op het platteland zijn het beste bereikt?

Welke groepen hebben we nog onvoldoende bereikt?

Zijn er door het programma nieuwe verbindingen ontstaan tussen burgers, organisaties en/of andere betrokkenen?

De Havenboet in Den Oever

Zijper Museum in Schagerbrug

Kan je een voorbeeld van nieuwe verbindingen geven?

 • Diverse projecten: - De Factorie (verbindingen tussen vrijwilligers, ouderen, nieuwkomers, mensen met aftand tot arbeidsmarkt, welzijn & zorg) - Toerisme bij de Vis (verbindingen tussen vrijwilligers, gebruikers van de haven, toeristen en visserijsector) - Foodfort Westoever (verbindingen tussen welzijn, jongeren met afstand tot arbeidsmarkt, horeca, toerisme) De verbindingen reiken echter niet buiten de projecten. Het zou wel goed zijn om daar nog meer op in te zetten.
 • Bij enkele projectvoorstellen is nadrukkelijker gevraagd naar de samenwerkingsverbanden; die zijn vervolgens nader toegelicht of geïnitieerd.
 • ondernemers onderling, inwoners van gemeente - Inwoners van gemeente wordt geattendeerd op aanbod, wordt betrokken bij een onderneming, vertelt er positief over thuis en wordt als het ware ambassadeur voor het vak
 • Er is meer contact met de andere gebruikers van de haven van Den Oever en ook zijn er contacten met vergelijkbare projecten in Den Helder.
 • Het onderzoek in Petten wordt met inwoners en recreanten gedeeld.
 • Wij zijn een samenwerking aangegaan met Citymarketing Den Helder.
 • Contact boer-burger wordt versterkt.
 • LEADER is in deze regio anders opgezet. Daardoor is het minder een samenwerkingsverband met veel verschillende doelgroepen.
 • De verbindingen die ontstaan hebben vooral een relatie met versterking van draagvlak en informatie-uitwisseling. Het geeft bepaalde sectoren een versterkte license to produce.
 • Toeristisch
 • Voor het project van het Zijper Museum, tussen zorginstellingen in de regio en museum
 • Het lijkt mij dat de verbindingen tussen de overheid en ondernemers verbeterd zijn.
 • Zijpermuseum, het fort in Den Helder, Noorderhaven
 • De mensen van de erfgoedvloot en de actieve visserij
 • nee
 • Door Leader ontstaan er organisaties die zich goed kunnen profileren, waardoor en verbindingen ontstaan tussen ondernemers.
 • mijn inziens te weinig verbindingen , dit komt denk ik ook door onbekendheid van LEADER
 • Jongeren die voor het Fort werken, blijven langer in Den Helder en omgeving wonen. De renovatie en verbetering van het museum zorgt voor meer bezoekers aan het Fort en de omgeving, wat voor extra werk voor jongeren zorgt.

TROTS - Op welke resultaat van het programma of een specifiek project ben je het trotst?

 • De opbouw van de relaties binnen de Kop, tussen gemeenten, ondernemers, culturele en welzijnsinstellingen.
 • het beschikbare subsidietotaal is vrijwel volledig toegekend een goede projecten met wellicht nadruk op de vrijetijds economie
 • Dat we ondernemers stimuleren die stap te zetten die ze nog nodig hadden
 • Ons eigen project - de rest onvoldoende in beeld
 • het mogelijk hebben gemaakt
 • Ons eigen project. Ik ken weinig andere projecten.
 • Teelt op water bij B4 Agro. Experience centre Petten, ByBroersen
 • Ik ben ongelooflijk trots dat het Noorderbakenproject is gelukt. Binnen de afgesproken tijd staan nu 12 bakens op het terrein van Noorderhaven te pronken.
 • Het feit dat de Leader bijdrage, als onderdeel van het programma, de opzet, realisatie en operationalisatie van WLB De Factorie mogelijk heeft gemaakt.
 • No consent has been given to show this text
 • Wandelpad.
 • Het Bos Roept! Vanwege de spin-off.
 • Een project dat er echt toe doet vind ik Fort Kijkduin en Foodfort Westoever in Den Helder en Toerisme bij de Vis. De fort-projecten in Den Helder zijn belangrijk geweest om de bewustwording bij inwoners en toeristen over de bijzondere militaire historie van Den Helder aan te wakkeren. Met het project in Den Oever is het gelukt een breed spectrum aan recretaiemogelijkheden te ontsluiten voor zowel de eigen inwoners als dagrecreanten. Dat is waar onze regio het van moet hebben!
 • B-Four Groep circulair
 • Lastig om aan te geven, omdat ik niet alle resultaten en projecten ken.
 • Uiteraard de realisaties in en rondom Fort Westoever
 • Te kort betrokkenheid
 • NoorderBakens
 • Ik nog steeds op de Zeeverse Vismarkt die met een steuntje van Leader in het eerste jaar nu al 17 jaar met vrijwilligers draait
 • weet ik niet
 • Doordat mede door LEADER goede projecten ondersteuning krijgen, hierdoor ontstaat er beweging in de regio, vernieuwing en innovatie
 • dat kan ik nog niet zeggen dat komt door mijn onvoldoende ervaring bij afgeronde projecten
 • Hoewel we nog fase 2 moeten afronden, zorgt de nieuwe tentoonstelling voor nieuw elan voor de kop van Noord-Holland. Het is een publiekstrekker voor Den Helder en omgeving, waar iedereen trots op mag zijn. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om (meer) te leren van de dieren die in de verschillende zeeen en op het land leven. Verder streven we naar meer lokale samenwerking.

SPIJT - Waar heb je spijt van? Wat zou je een volgende keer anders doen?

 • Dit kan ik moeilijk beantwoorden omdat ik er niet vanaf het begin bij ben geweest. Heldere inhoud van de LOS, mt name van de doelen en resultaten die we met LEADER willen bereiken, de wijze waarop de LAG projecten aanjaagt en initieert, de opbouw van het netwerk, had allemaal krachtiger gekund vanaf het begin. Covid heeft hier uiteindelijk ook nog voor vertraging en verzwakking gezorgd.
 • geen
 • Ik zou zelf een volgende ronde meer initiatief tonen in het helpen van agrarische projecten, meer proactief contact opnemen en ze beter voorbereiden op hun projectaanvraag.
 • geen spijt
 • invullen van de BEO memo kan aanvoudiger, meer persoonlijk contact met aanvrager, bijvoorbeeld dmv een pitch
 • In ons project zaten aanvankelijk 3 participanten. Dat brengt een risico met zich mee zeker als een van de participanten, zoals bij ons, al behoorlijk ver in het project, afvalt Dat moesten de overgebleven participanten maar proberen op te lossen. Was lastig.
 • Er zijn denk ik ook projecten geselecteerd die afhankelijk blijven van subsidie. Daarmee is het lange termijn effect hiervan beperkt.
 • Geen spijt.
 • geen antwoord
 • No consent has been given to show this text
 • Begroting bezoekersstal is aan de lage kant. Bouw loopt vertraging op en bouwkosten stijgen.
 • Kunstroute Zijpe. Te eenmalig.
 • Ik heb twijfel over de beschikking voor Leerwerkbedrijf De Factorie. Het is op zichzelf een lovenswaardig initiatief, maar het had ook gerealiseerd kunnen worden zonder onze steun. Leader maakte hier niet het verschil.
 • Niets
 • Niet echt spijt, al doende leert men.
 • Meer inlezen in de mogelijkheden rondom de projecten.
 • te kort betrokkenheid
 • Heb nergens spijt van maar de volgende keer moeten we altijd laten pitchen
 • Deelnemers zich steviger laten comitteren, in de meest recente projecten zijn participanten verrokken en dat heeft de anderen schade berokkend
 • administratie
 • nvt
 • dit is feitelijk hetzelfde antwoord als 19
 • Dat we niet voor de laatste leader hebben ingeschreven... Te laat kennis heb gemaakt met dit programma, door lange doorlooptijd van overdracht fase 2

LEADER stimuleert ondernemers een stap te wagen die ze anders niet gedaan hadden.


4. DE TOEKOMST

DROOM - Stel je voor het is 2030, al je dromen zijn uitgekomen. Wat is er dan gerealiseerd in de Kop?

 • Levendige dorpskernen met voldoende sociale en culturele voorzieningen van goede kwaliteit, actieve en gezonde bewoners van alle leeftijden die elkaar ontmoeten en samenwerken in het onderhouden van hun omgeving en omzien naar elkaar, duurzame energie en circulaire gebouwen, kringlooplandbouw en korte ketens, gezondere lucht, water, en bodem, meer biodiversiteit.
 • de regio is goed voorbereid op de energie transitie en circulaire economie; er is groot draagvlak bij de bewoners voor duurzaamheid en hergebruik materialen. Migranten voelen zich geaccepteerd en thuis in onze regio.
 • - meer samenwerking tussen bedrijven, bedrijven weten elkaar beter te vinden en stralen hun kennis en kunde uit naar buiten. Voorbeeld op het gebied van Agri-tech - toeristisch netwerk is geactiveerd, horeca-aanbieders en agrarisch ondernemers slaan hierin de handen ineen - huisvesting van arbeidsmigranten op boerenerven hebben een boost gekregen.
 • onvoldoende beeld
 • diversiteit is verbeterd (dus ook aandacht voor nieuwkomers), goede werkgelegendheid waardoor jongeren niet wegtrekken uit de regio
 • Er is dan misschien wel veel gebeurd dankzij Leader maar of de bewoners weten dat het een Leader project is, betwijfel ik. We hebben erg geprofiteerd van Leader en er staat iets waar we, en vele met ons, trots op zijn. Maar er zijn ook projecten waarbij een beroep op Leader wordt gedaan omdat er een subsidie te verdelen is en waar de maatschappelijke betekenis maar zeer twijfelachtig van is. Maar of dat dan een Leader project is, zou ik denk ik niet weten.
 • Innovaties die op een andere wijze niet gerelaliseerd zouden zijn en projecten die de samenleving versterken / waar inwoners trots op zijn.
 • In de driehoek van duurzaamheid, toerisme en demografische ontwikkeling zijn diverse nieuwe innovatieve oplossingen tot stand gekomen. De economische, sociale en ecologische leefomgeving is daarmee verbeterd en versterkt.
 • No consent has been given to show this text
 • Identiteit behouden, geen poppenkast. Verbrede activiteiten op boerderijen. Meer contact boer-burger.
 • Verbondenheid en opschaling van reeds bestaande initiatieven.
 • In 2030 heeft de Kop van Noord-Holland zich door ontwikkeld als hoogwaardige toeristische regio. De kwaliteit van de verblijfsrecreatie is versterkt door de ondersteuning van diverse projecten, die een werkelijke impuls hebben gebracht. Daarnaast zien we dat kwetsbare kernen een steviger basis hebben gekregen, dankzij gemeenschappelijke voorzieningen die mensen samenbrengen. Denk aan een gemeenschapsruimte, bewegingsfaciliteiten en een kwalitatief hoogwaardige openbsare ruimte.
 • Innovaties zorgen voor meer perspectief. (werk) Seizoenarbeiders huisvesting en integratie zijn goed geregeld. Senioren zijn tevreden in hun leefomgeving. Toeristen vinden de noordkop aantrekkelijk.
 • Een Kop van Noord-Holland met duurzame, sociale en lokale initiatieven. Initatieven die niet altijd gericht zijn op economische groei maar juist ook op een bredere welvaart.
 • Dan zijn de Westoever Ecolodges en wellicht meerdere toeristische/groene innovaties uitgewerkt. Bezoekers hebben iets om naar buiten uit te dragen en de bezoekers kunnen op een bijzondere manier verblijven in onze mooie stad. Er is meer werkgelegenheid en mooie plekken voor maatschappelijke stages en arbeidsplaatsen.
 • Initiatieven die vanuit ondernemers, organisaties genomen zijn en ook gerealiseerd zijn die het gebied Kop van Noord Holland versterken.
 • De socialer structuur is beter museale innitatieven zijn gerealiseerd
 • Dan is de leefbaarheid bevorderd, is er sprake van vitale kernen waar initiatieven ontplooid worden
 • betere samenwerking natuurorganisaties/ burgers /agariers
 • Een totale kanteling in het duurzame toerisme in de regio. Maar ook een verandering in de landbouw, waar nu iedereen afwachtend is, dat agroforestry en natuurinclusieve landbouw de nieuwe innovatie is en waar iedereen aan mee gaat doen. Hier in de kop gaan we op kop
 • mooie projecten in de agro in samenhang met de toeristische sector waarbij ook het onderwijs wordt betrokken
 • Belangrijkste resultaat is dat er meer waardering en kennis is over de omgeving/ Kop van Noord-Holland. Dat men beseft hoe bijzonder de plek met haar flora en fauna is en dat men dit met alle vrijwilligers, medewerkers en bewoners koestert en trots op is. Bovendien zorgt het voor een stevige impuls van de lokale (plattelands) economie en (jongeren) werkgelegenheid.

FOCUS - Wat zou het LEADER-programma moeten doen om dit te bereiken?

 • LEADER zou zich specifiek op de dorpskernen moeten richten en op de samenwerking van burgers en andere partuijen voor het realiseren van bovenstaande droom middels integrale projecten (people, planet, prosperity).
 • de thema's scherper omschrijven, communicatie intensiveren en bovenal het paierwerk reduceren. Zoek de samenwerking met lokale ondernemersorganisaties
 • In een volgende leader-periode kunnen we dit soort onderwerpen agenderen in uitingen naar buiten, als voorbeeld van projecten dat we zoeken. Daarnaast kunnen we vanuit de LAG/ leader coordinatie wellicht meer gesprekken voeren met bedrijven om te kijken of er interesse is in meer samenwerking en daar een meer coordinerende rol in spelen. Samenbrengen van partijen kost niet alleen tijd, je moet het als bedrijf zijnde ook maar kunnen. Leader kan zich in de toekomst meer richten op agro toerisme en vooral het bundelen van het aanbod en beter beleefbaar maken van de omgeving
 • gericht op nieuwkomers en behouden van jongeren voor de regio
 • Lastige vraag waar ik niet echt een antwoord op weet. Moet ik beter over nadenken. Zo voor de vuist weg zou ik zeggen culturele programma's waar jongeren bij betrokken zijn en van profiteren.
 • Toeristische beleving versterken, innovatie versnellen, agrariers andere verdienmodellen bieden, bijzondere plekken bieden die inwoners en toeristen willen bezoeken.
 • Interssant is nog ihkv de demografische ontwikkelignen om nog iets meer in te zetten op vergrijzing, ontgroening en het effect daarvan op de 'zorg', Langer zelfstandig thuiswonen, nieuwe concepten daarvoor ontwikkelen en opzetten.
 • No consent has been given to show this text
 • Aanvragen die bovenstaande als doel hebben, voorrang bieden.
 • Veel meer lokale betrokkenheid bij de tot standkoming van het programma. Met/voor/door inwoners.
 • Het nieuwe Leader-programma zou zich moeten richten op de bevolking van kleine plattelandskernen. Hoe versterken ze de leefbaarheid in hun dorp. Hoe verfraaien ze openbare ruimte. Hoe spelen ze in op de veranderende bevolking-samenstelling. De vegrijzing en ontgroening betekent namelijk dat hier nieuwe inwoners komen, die veelal een andere etnische achtergrond hebben. Die integratie is een proces dat veel begeleiding vraagt.
 • Vrijdenkers stimuleren en faciliteren.
 • Stakeholders gelijk benaderen: is er behoefte aan combinaties met leer/werk trajecten; begin bij de scholen. Laat leerlingen/studenten meedenken en een kans bieden om mee te draaien in een project. Is het doel werkgelegenheid; maak de combi met gemeenten en uwv. Duurzaamheid; breng de reeds gerealiseerde intitiatieven van de laatste jaren in kaart, bijvoorbeeld door banken, organisaties als ontwikkelingsbedrijf NH te benaderen. Die weten goed waar de behoefte zit.
 • Verbindingen leggen met de initiatieven die gerealiseerd zijn.
 • Ruimer opstellen naar de sociale en de activiteiten sector, minimale aanvraag verlagen naar 25000 euro en de 4 jaar duur verplichting verlagen naar 2 jaar bij projecten tot een ton.
 • Actief de boer op gaan
 • hulp bij realisatie van bovenstaand
 • In het toerisme vooral nieuwe mensen aantrekken, misschien ook wel van buiten. nieuwe ondernemers in de sector werven, die vernieuwing en verduurzaming als kans, maar ook al noodzaak zien. In de landbouw zijn veel kleine pioniers met intrinsieke motivatie, die kunnen juist een boost gebruiken om het echt te veranderen. Die mensen zouden echt een verschil kunnen maken, kennis en kracht hebben zij nodig!
 • zie vorig
 • Stevige, financieel onderbouwde bijdragen leveren aan de 'hardware'; onderhoud en renovatie van unieke objecten, zodat die het (trotse)imposante en interessante verhaal van de omgeving kan dragen en (blijven) vertellen

TIPS - Heb je nog tips voor de organisatie van het proces, administratie, doorlooptijd, communicatie, bijeenkomsten, etc.?

 • laatste bijeenkomst met digitale presentaties was erg prettig. Administratieve last bij Leader is erg groot, ik heb begrepen dat dit al aangepast is.
 • Betere , heldere lijnen - contactpersonen - kortere reactie tijd
 • meer persoonlijk contact met aanvrager in de vorm van een pitch, moderene media inzetten bij indienen aanvraag (denk aan filmpje/beeld etc)
 • Vereenvoudig de administratie. Zorg voordat je begint voor goede afspraken maar voorkom tijdens het project al die rompslomp. Als je de tijd die daaraan is besteed, zowel door de Leader organisatie als door de subsidie ontvangers zou kapitaliseren, dan zou je twee keer zo veel geld kunnne uitgeven aan de projecten die dan niet besteed wordt aan die administratieve rompslomp.
 • De bureaucratie rond een aanvraag is omvangrijk en zou minder mogen.
 • De support heb ik als zeer prettig en helpend ervaren.
 • --
 • No consent has been given to show this text
 • Leadersubsidies staan er om bekend samen te gaan met veel rompslopmp. Ik heb daar zelf geen ervaring mee, omdat de organisatie door ervaren bureaus is gedaan. Die gaan er met een behoorlijke hap van de subsidie vandoor.
 • Bijdragen zijn relatief laag, maar administratieve last hoog.
 • Het administratieve verantwoordingstraject is zeer intensief en is voor kleine inwonersinitiatieven nauwelijks te overzien. Daar moet een oplossing voor komen. Zo zou de LAG gefaciliteerd kunnen worden door initiatiefnemers dit uit handen te nemen en direct extern te laten uitvoeren.
 • Een meer pragmatische aanpak zou prettig zijn.
 • Compliment voor de laatste (online) bijeenkomst. Die was kraakhelder. Natuurlijk was het laatst verstrekte naslagwerk prima, maar het is handig om per projectperiode een tijdlijn mee te geven met de stukken ingedeeld.
 • op dit moment niet
 • Direct 50% overmaken en helder en harder communiceren.
 • Nee
 • houdt het eenvoudig
 • Wij hebben alles zelf gedaan, de aanvraag, de administratie enz. Zelf had ik achteraf daar wel ondersteuning in willen hebben. Dit hadden we in het begin niet in de gaten. Daar zou bij de start een advies en aanreiking van een adviseur bij kunnen. Of we hebben niet goed opgelet
 • zo gauw weet ik dat niet
 • Ik ken het programma nog maar kort en kan er dan ook niet veel over zeggen. Het enigste is dat mijn beeld is dat je vaak met kleine organisaties te maken hebt, die het zich niet kunnen veroorloven een persoon een hele dag te moeten missen, waar ogenschijnlijk weinig 'opbrengst' tegen overstaat. De bijeenkomst zou wat ons betreft compacter moeten. Communicatie concreet en gericht, niet teveel.

BIJDRAGE - Wat zou je daar zelf aan willen en kunnen bijdragen?

 • ja
 • ik zou graag nog wel een periode voorzitter van de LAG willen zijn.
 • Ik zou zelf ondernemers bij elkaar kunnen brengen en het netwerk activeren.
 • n.v.t.
 • meedenken over nieuwe LOS
 • We hebben het te druk met hetgeen er dankzij Leader nu verwezenlijkt is. Nee, ik heb geen tijd een bijdrage te leveren.
 • Europa verzoeken om de regelgeving te vereenvoudigen
 • Ik kan niet inschatten of wij weer een project voor LEADER in de planning hebben.
 • ---
 • No consent has been given to show this text
 • Ga meer de boer op om voortgang e.d. te bespreken, waardoor de administratieve last voor de aanvrager kleiner wordt.
 • Sneller doorverwijzen naar andere subsidiemogelijkheden. Onderzoeken of er een voucherregeling kan komen voor kleingeld.
 • Ik ben graag beschikbaar om te helpen.
 • Niets
 • Als we met ons laatst ingediende project slagen, zouden we graag andere ondernemers en instellingen willen inspireren. Een soort vragenuur inbouwen. We hebben als eerste brouwerij in Noord-Holland Noord een zeer succesvolle Crowdfunding-campagne gehad: nog steeds inspireren wij hier sportverenigingen en bedrijven mee. Ons gevoel is dan ook altijd geweest: deel! Als het goed is kan je ooit eens vermenigvuldigen.
 • Ik zou graag weer een rol willen vervullen in het adviesorgaan.
 • Scherper het debat voeren.
 • Ik ben lid van de LAG
 • mijn rol als LAG lid
 • Door dit te delen. Eventueel ook als vraagbaak te kunnen fungeren.
 • weet ik nog niet
 • Wil best klankborden, mits het kort en krachtig is.

Zou je in de toekomst opnieuw deelnemen?

Waarom zou je in de toekomst al dan niet opnieuw deelnemen?

 • Voortbouwen op de ervaringen, resultaten en netwerk/verbindingen van deze periode!
 • geeft veel kennis en inzicht in de regio en zorgt voor goede afstemming en samenwerking tussen de participoerende overheden.
 • LEADER biedt ondernemers prachtige kansen, goede vertegenwoordiging in de LAG is hierin essentieel.
 • Het maakt waardevolle projecten mogelijk
 • interessant, netwerk, weten wat er speelt in de regio
 • De administratieve rompslopm was verschrikkelijk en veranderde ook steeds. In het begin van het project moest je het op een andere manier doen dan aan het eind van het project. Alleen hadden we dat nooit gered maar dankzij professionele kennis die we hebben ingehuurd en zelf hebben betaald is het project succesvol geworden.
 • Europa investeert mee in de dynamiek van de regio.
 • Fijne samenwerking en resultaatgericht werken.
 • Met een Leader bijdrage kan echt iets tot stand gebracht worden. Het draagt bij aan innovatie in de regio.
 • No consent has been given to show this text
 • De organisatie (overhead) is door een ander gedaan. Zelf zou ik dat niet snel doen. Te complex.
 • Onze rol als Ontwikkelingsbedrijf is wat vreemd is deze. Dus het zou niet mijn voorkeur hebben om dat in de huidige vorm voort te zetten.
 • Ik ben neutraal, omdat ik wil weten wat het beoordelingskader wordt voor de nieuwe Leader-ronde.
 • Innovatie komt soms moeilijk op gang. Ontwikkelingen moeten vaak door de valley of death getrokken worden.
 • Het mogelijk maken van projecten die anders niet van de grond komen.
 • Reeds een nieuw project ingediend.
 • bijdragen aan verbeteringen in het gebied
 • Als je niet actief bent gaat er ook niets gebeuren. Alleen met actief te zijn binnen een agrarisch bolwerk (zo ervaren veloen het) kan er iets veranderen.
 • Een goed project maakt altjd kans, maar het heeft wel een heel lange aanlooptijd
 • goede stimulans
 • Het geeft goede ondersteuning om een project of onderneming doeltreffend neer te zetten, waardoor er echt iets ontstaat. Voor ons was het project anders niet haalbaar
 • ik wil me graag inzetten om een bijdrage te leveren om ons platteland in de kop in het zonnetje te zetten mbt het realiseren van mooie projecten in het kader van plattelandsontwikkelingen , mijn belangstelling en aandacht gaat in grote mate naar de agro sector waar ook mijn roots liggen daarbij in samenhang met de toeristische sector . van belang is dat deze sectoren met elkaar samenwerken , dan kunnen ze elkaar versterken
 • De financiele bijdrage van LEADER zorgt samen met de overige subsidiebijdragen voor een mooie impuls aan het fort in eerste instantie en de omgeving/ Den Helder en kop van Noord-Holland in zijn geheel