Zon- en windenergie in Drenthe

In Drenthe buigen we ons momenteel over de vraag hoe we in de toekomst het beste onze energie kunnen gaan opwekken. Dat kan op verschillende manieren. Zon- en windenergie zijn hiervan de meest bekenden. En wat we ook kiezen, we gaan er sowieso allemaal wat van merken. In Drenthe vinden wij het belangrijk dat inwoners meepraten, meedenken en zelf meedoen aan de energietransitie. Veel gemeenten maken daar al werk van, maar het kan altijd beter. Daarom hebben we inwoners gevraagd om via een vragenlijst hun stem te laten horen. In deze rapportage zijn de resultaten van de vragenlijst te bekijken.

Leeswijzer: Elke stip is een persoon. Als je op een stip klikt, komt het verhaal van deze persoon naar voren aan de linkerkant van je scherm. De stip wordt dan ook groter. Als je er nogmaals op klikt, wordt de stip weer de gewone maat. In de legenda rechts kan je ook op de stippen klikken, dan komen bij een vraag alleen de antwoorden van die legenda-optie naar voren.


Locatie van deelnemers


Verhalen over zonne- en windenergie

Drenten zijn gevraagd om hun verhaal te delen over voorbeelden van zon- en windenergie die zij kennen in Drenthe. De verhalen kunnen worden gelezen door op een stip te klikken. Er is ook een Word Cloud gemaakt van de meest voorkomende woorden in de verhalen.

Verhalen over voorbeelden van zon- en windenergie in Drenthe

Drenten geven aan dat wat ze vertelden zich heel veel bezighoudt. De toon van de verhalen loopt uiteen. 32% van respondenten deelden negatieve verhalen en 31% deelden positieve verhalen.

In welke mate houdt wat je vertelde je bezig?

Wat is de toon van jouw verhaal?

Drenten deelden voornamelijk verhalen die dicht bij hun huis afspeelden. De combinatie van de vragen over afstand tot huis en toon van het verhaal laat zien dat afstand tot huis niet samenhangt met de toon van het verhaal. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende negatieve verhalen gedeeld die ver weg van huis afspeelden en positieve verhalen die vlakbij huis afspeelden.

Hoe ver weg woon jij van de locatie van het verhaal?

Combinatie afstand verhaal tot huis (horizontaal) en toon van verhaal (verticaal)

Respondenten werden ook gevraagd welk gevoel het verhaal bij hen opriep. Gevoelens van verdriet, schaamte en walging werden het meest geselecteerd. Mensen met sociale of particuliere huurwoningen kozen vooral voor schaamte, terwijl mensen met koopwoningen vooral voor verdriet kozen.

Welk gevoel wordt het sterkst opgeroepen als je aan dit verhaal denkt? (plaatje)

Welk gevoel wordt het sterkst opgeroepen als je aan dit verhaal denkt? (lijst)

Als jouw ervaring in een krant zou verschijnen, welke kop zou je er dan boven zetten?


Opinie over zon- en windenergie

Hoe belangrijk vind jij het gebruik van andere vormen van energie, zoals zon- en windenergie?

75% van de respondenten vindt het gebruik van nieuwe vormen van energie, zoals zon- en windenergie, enorm belangrijk. Bij het combineren van de vraag over hoe belangrijk de respondenten zon- en windenergie vinden en de afstand van het verhaal tot hun huis is te zien dat de meeste respondenten die verhalen deelden van voorbeelden van zon- en windenergie dichtbij huis zon- en windenergie erg belangrijk vinden. Er is ook te zien dat de meeste respondenten die verhalen deelden van voorbeelden ver weg van hun huis, zon- en windenergie ook erg belangrijk vinden. Als ze iets lezen over de overgang naar zon- en windenergie voelen 34% van de ondervraagde Drenten zich bezorgd en 30% zich gerust.

Combinatie van afstand van verhaal tot huis (horizontaal) en belangrijk vinden (verticaal)

Wat vind jij het meest bezwaarlijk aan zonneparken en/of grote windmolens in jouw dorp/gemeente?

Als ik iets lees of kijk over de overgang naar zon- en windenergie, voel ik mij …


Toekomst van energie in Drenthe

Voor energieopwekking komt een zonnepark met omvang van 60 voetbalvelden (30 hectare) overeen met ongeveer 3 grote windmolens (200 meter hoogte). Als ze moeten kiezen voor windmolens of een zonnepark, kiezen de meeste respondenten voor de zonneparken of een combinatie van zonneparken en combinatie. Er zijn lichte verschillen per gemeente te onderscheiden. Zo kiezen respondenten uit Emmen en Noorderveld voornamelijk voor 3 grote windmolens, respondenten uit Midden-Drenthe, Tynaarlo en Westerveld voor 60 voetbalvelden zonnepanelen en de andere gemeenten voor een combinatie van beiden.

Stel dat je moet kiezen voor windmolen, zonneparken of combinatie in jouw omgeving, wat kies je dan?

Een groot aantal respondenten vindt het absoluut geen goed idee om zon- of windenergie in eigen dorp of wijk op te wekken. In totaal, vindt 49% van de respondenten dit geen goed idee, terwijl 28% het een heel goed idee vindt.

Wat vind jij van het opwekken van zon- of windenergie in jouw eigen dorp/wijk?

De combinatie van de vraag of het lezen of kijken van informatie over zon- en windenergie ze gerust of bezorgd laat voelen en de wens een zonnepark of windmolen in eigen wijk of dorp te plaatsen laat zien dat respondenten die zich gerust voelen het vaker een goed idee vinden om een windmolen of zonnepark in eigen wijk te plaatsen en dat respondenten die zich bezorgd voelen dat vaker geen goed idee vinden. De combinatie van toon van het gedeelde verhaal en wens een zonnepark of windmolen in eigen wijk of dorp te plaatsen laat zien dat respondenten die een positief verhaal deelden het vaker een goed idee vinden een windmolen of zonnepark te plaatsen en respondenten die een negatief verhaal deelden dit vaker geen goed idee vinden.

Combinatie gerust of bezorgd zijn (horizontaal) en zonnepark of windmolen in eigen dorp/wijk (verticaal)

Combinatie toon van verhaal (horizontaal) en zonnepark of windmolen in eigen dorp/wijk (verticaal)


Verwachtingen en rollen

De reden om te kiezen voor zonneparken of grote windmolens is voornamelijk bijdragen aan een beter klimaat. De optie ‘Het kost niks/levert geld op’ wordt ook regelmatig gekozen, vaak in combinatie met bijdragen aan klimaat. De optie ‘Als anderen er positief over zijn’ wordt weinig gekozen. Respondenten met onder modaal inkomen kiezen bijna allemaal voor het klimaat, terwijl respondenten met modaal of boven modaal inkomen meer verspreid antwoorden. De verantwoordelijkheid voor de overgang naar zon- en windenergie ligt voornamelijk bij iedereen volgens de respondenten, met specifieke nadruk op de overheid. Er zijn een aantal die de verantwoordelijkheid vooral bij de burgers leggen en een paar die het bij bedrijven leggen. Diegenen met basisschool en middelbare schoolopleiding leggen verantwoordelijkheid vooral in het midden of bij de overheid, hoger opgeleiden zijn meer verspreid in hun antwoorden

Wat voor mij een reden zou zijn om voor zonneparken of grote windmolens te kiezen is omdat …

Ik geloof dat de overgang naar zon- en windenergie de verantwoordelijkheid is van ...

Drenten ondernemen al verschillende acties om bij te dragen aan de energietransitie. 87% geeft aan energie in huis te besparen, 72% gebruikt groene stroom, 52% doet grote investering in huis om energie te besparen en 50% wekt zelf energie op. 5% geeft aan niks te doen om energie te besparen.

Wat ik al doe is …

Als jij wethouder zou zijn, hoe zou jij mensen dan mee laten praten over zon- en windenergie?

 • en de alternatieven.
 • Naast alleen meepraten zou ik samen met de exploitanten kijken naar mogelijkheden van ectra mogelijkheden voor energietransitie vvor direct omwonenden als compensatie voor overlast en zorgen.
 • Inspraakavonden.
 • Faciliteer: laat de burgers het zelf ontdekken! Vanuit mijn ervaring met het uitvoeren van visievormende sessies met dorpen en gemeenten in Friesland is duidelijk dat inspraak en betrokkenheid de voorwaarde is voor de acceptatie van burgers van de gevolgen van de RES opgave. We zetten mensen in twee avonden zelf aan het werk hoe ze als gemeenschap energieneutraal kunnen worden en hoe dat ingepast kan worden in hun eigen omgeving. Dit zorgt voor betrokkenheid en geeft een perspectief waarmee initiatieven van de grond kunnen komen. Van onderaf werkt het beste; de energietransitie is vooral een sociale opgave.
 • in huis aan huis blad de burgers informeren en info avonden organiseren.
 • ruimte geven voor andere meningen om duurzaam met energie om te gaan buiten zonnepanelen en windmolens om. dat wordt nu altijd weggelaten.
 • vragen lijsten voor alle bewoners , en discussie avonden
 • referendum
 • vooral op tijd, nu is het voor de inspraak vaak al (bijna) beslist Is waterstoftechniek geen betere optie? Gasleidingen zijn dan nog te gebruiken en de horizonvervuiling is te verwaarlozen. Ik vind dat deze vragenlijst teveel uitgaat van opwekking via zon en wind. Overigens vind dat een probleem van veel vragenlijsten.
 • goed informeren en ruimte geven vragen te stellen. presenteer geen kant en klare plannen, betrek direct vanaf het begin ons er bij
 • Middels een inloopavond met spreekrecht en stemrecht
 • Open en eerlijk communiceren. Omwonenden vanaf het allereerste moment er bij betrekken en niet als de plannen al compleet zijn uitgedokterd. Hoe vaak zie en hoor je niet dat er plannen worden gelanceerd die voor de omgeving als complete verrassing "uit de lucht" komen vallen. De ontwikkelaars zijn er al jaren mee bezig en hebben alles zo goed als rond. Mensen blijven betrekken en niet alleen luisteren naar argumenten maar er iets mee doen. M.a.w. niet het grote geld laten bepalen. Een commissie van omwonenden waar het mogelijk gaat spelen oprichten. Enquêtes organiseren en met de uitkomst daadwerkelijk iets doen. Het ambtelijke apparaat opzij schuiven en kort en daadkrachtig reageren. Bij voetbal zeggen ze; Kort op de bal.
 • Informatie avonden voor geinteresseerden; toelichten van kosten/baten, keuze bieden uit alternatieven, luisteren naar mensen voor suggesties ter verbetering van plannen
 • inspraak. dat is nogal wiedes
 • inspraak avonden
 • houd een inspraakavond / avonden voor inwoners van betrokken gebied, geef daarin goede voorlichting, maar hoor ook de voor en tegenstanders(hoor/ wederhoor) het moet in de toekomst anders dat is zeker, voorbeelden te over ( kijk alleen maar eens naar de poolgebieden) bv van het gas af.... prachtig..... maar dit kost een bom duiten wat we zo 123 niet hebben liggen en de meesten van ons hebben ook niet een boom waar de euro's groeien.... dit vind ik erg lastig, investeren in je woning zo goed als je kan, maar als je een kleine beurs hebt en je de eindjes elke maand net aan elkaar kunt knopen, dan ben je niet in staat zulke dure aanpassingen aan je woning te doen, en van een x bedrag lenen gaat dan ook niet werken... ja ...verkopen en dan terug naar een andere woning huur of appartement.... niet graag
 • Door middel van een enquête, mensen mee laten bepalen wat er moet komen (windmolens oid). Een avond beleggen waar buurtbewoners kunnen komen, vragen kunnen stellen, inspraak kunnen hebben.
 • informatie avonden beleggen en stem van inwoners zwaar laten meetellen in beslissingen
 • Geen idee, daarom ben ik dus ook geen wthouder.
 • allemaal mee doen komt ten goede van de aarde
 • Ik zou geen wethouder willen zijn!
 • waar ik als Drent over geïnformeerd wil worden is de mate waarin de opgewekte energie naar bijvoorbeeld naar de randstad gaat. we hebben dat in het verleden ook gezien bij turf en meest recente aardgas. Het moet niet zo zijn dat Drenthe zich weer opoffert voor de stedeling.. ook dat is een uitputtingsslag
 • zal wel moeten en geeft veel emotie. dus taak van een overheid , provincie of rijk
 • Ze stimuleren zelf ze aan te schaffen en dan op hun eigen terrein en als het al landbouw/gemeente-grond is de opbrengsten 1 op 1 aan de burgers te geven. Idem op bedrijven-terreinen
 • Duidelijk uitleggen, wat de doelstellingen zijn van de gemeente en goed luisteren hoe de burgers hier over denken.
 • online benaderen !
 • Inspraakbijeenkomsten buurtgebonden.
 • zorgen dat er meer inspraak komt door burgers. minder invloed van bedrijven. Zonnepark in de achtertuin en dan elektriciteit verkopen aan bedrijf ergens anders. lasten en lusten op zelfde plek. de wethouder zou mensen enthousiasmeren met alternatieven dan zonneparken.
 • geen grootschalige projecten
 • stemmen
 • ?
 • Digitale enqeute. Artikel in lokaal blad met oproep mee te denken.
 • Als wethouder zou ik mijn eigen verantwoordelijkheid nemen en geen windmolen- of zonnepanelen voor grote investeerders mogelijk maken en subsidiëren. Ik zou isolatiematerialen en plaatsing van zonnepanelen op bestaande daken stimuleren. Door de burger weer eens te laten inspreken op ontwikkelingen die ten nadele van de burger zijn laat de legitimatie van de overheid alleen maar verder afnemen
 • laagdrempelige gesprekken in de wijk, mensen bewust maken van ons leefklimaat en wat WIJ zelf kunnen doen. ook mensen zonder geld die vaak denken dat ze geen mening hebben of niet kunnen bijdragen kunnen wat betekenen!
 • Ik zou er niet eens over beginnen. Ik zal er als wethouder dwars voor gaan liggen. Al die onzin. Écht co2 vrij ...... daar ga ik voor: KERNENERGIE Heel raar dat dit niet in deze enquete is opgenomen. Manipulatie noemt men dit. Op zijn Edje nijpels. Een gluiperd! Jullie ook??
 • Binnen de door de overheid gestelde hoofdkaders zou ik burgers ook een deel laten invullen. Organiseer avonden, praatgroepen en zorg ervoor dat er budget is zodat burgers ook nog iets te winnen hebben, zoals meer groen en biodiversiteit. Laat burgers hun woonomgeving verrijken.
 • uiteindelijk is de overheid er voor de burger. dus ik zou ideeën vanuit de burgers inventariseren.
 • Ik zal inspraakavond organiseren en enquête formulieren huis aan huis verspreiden.
 • moet vanuit de overheid.
 • niet meepraten maar meebeslissen
 • Door te wijzen naar hoe veilig kern centrales zijn, kost een berg, gaat Heel lang mee en leverd stroom voor de geheleprovinicie
 • Volledig open zijn, energiecoöperaties in de dorpen stiumuleren. Inzetten op waterstof. Alle diesel auto's van de gemeente vervangen door Waterstofauto's door b.v. Holthausen Clean Energy. Waterstof pompen realiseren in de gemeente.
 • Door regie te nemen en energie cooperaties op te richten en te faciliteren
 • geen grote slurpende elektriciteit industrien of bedrijven binnen halen.
 • onsla die mensen
 • Hier niet meer in de gemeente Borger odoorn zijn zat windmolens en zonnepanelen velden.
 • plannen voorleggen problematiek voorleggen en toe lichten , eventueel vragen naar andere alternatieven
 • Geen commentaar
 • enthousiast maken van dorpsbewoners. laten deelnemen in coöperatie. laten meedenken over inrichting zonnepark. mogelijkheden bieden voor koppelkansen met ander (multifunctioneel) ruimtegebruik. subsidies verstrekken. enquêtes uitzetten ;)
 • via formulieren zoals deze die makkelijk in te vullen zijn voor iedereen
 • online via een vragenlijst uitnodigen bij vergaderingen via een poll
 • Goed inzicht geven in de effectiviteit van de opwekking. Verder samen tot keuze van gebieden komen die voor mens en natuur de minste belasting - in brede zin - geven om daar bepaalde energievormen op te wekken. Open visie houden t.a.v. andere energieopwekvormen. Niet doorsturen op 'populaire vormen. Isolatie ook aanprijzen.
 • Inspraakavonden vóór alle plannen al bekonkeld zijn, met eerlijke voorlichting Gelegenheid tot (financiële) deelname + opbrengst op kleinschaligniveau, bijvoorbeelb per dorp
 • Ongeveer in de trant zoals deze enquete ook plaats vindt. Eerst een ruime inventarisatie. En niet altijd is een meerderheid van meningen-adviezen juist voor een slimme keuze.
 • Dan zou ik eerst met de 11 collega's van de andere Drentsche gemeenten overleggen over een gemeenschappelijke visie, nu maakt iedere gemeente zijn eigen beleid, wat niet erg efficient is. (wat helemaal vergeten is om de Drentsche wethouders zelf te informeren, zodat zij in ieder geval de begrippen kennen, zoals energie, vermogen, Joule, Watt, welke producten ontstaan bij verbranding van aardgas, benzine, kolen. Wat is Wp, wat is het rendement van zonnecellen, wat is de productiefactor van windmolens etc.) Voordat met de bewoners wordt gesproken eerst een aantal plannen met voor en nadelen vastleggen en deze plannen toegankelijk maken/verspreiden. In het document met de plannen ook voorlichting geven. Zoals: de energie die bij verbranding van 1 m3 aardgas onstaat komt overeen met 10 kWh. Een windmolen van 1000 kW levert 3.000 kWh per jaarop wanneer op land geplaatst en op zee met hoge molens 5.500 kWh. Een zonneweide van 1 ha levert jaarlijks ca. 500.000 kWh op. Maar ook: energieopslag is noodzakelijk. Daarna bijeenkomsten houden om een toelichting te geven op de plannen en te discussieren over de plannen om samen tot een keus te komen die door de meerderheid wordt ondersteund.
 • mee denk avonden organiseren
 • Ik zou de mensen uitnodigen om mee te denken over waar en hoe er het best energie opgewekt kan worden. Daarbij lever je als wethouder vooral kennis: hoeveel energie wordt er nu gebruikt, wat zijn de voordelen/nadelen van windmolens, zonneparken, waterstof, biogas enz. Laat zien dat er in elke provincie wordt gewerkt aan opwekking, dat iedreen zijn steentje kan bijdragen. Laat zien waar tot nu toe de energie wordt opgewekt. Wees vooral kennisbank en laat mensen zelf denken over oplossingen.
 • ik zal de mensen overtuigen om voor kernenergie te kiezen en zeker het laten stoppen van hout in de elektriciteit centrales
 • De plaats waar in het dorp één of twee windmolens komen te staan en afzien van geldverspillende parken.
 • ik vind het idee van enquêtes echt heel goed mensen kunnen zo anoniem hun mening geven
 • Dat zal helemaal afhankelijk zijn van het voorstel dat ik heb om aan de burgers voor te leggen.
 • Via inloopavonden, informatieavonden, inspreekmogelijkheden tijdens die avonden, informatiebrochures, keuzemogelijkheden voorleggen, écht luisteren en ingaan op zorgen van mensen, via social media aandacht vragen en enquetes laten invullen, via infographic of informatief filmpje dingen laten zien/uitleggen. Meer de moderne media opzoeken, niet alleen via huisaanhuis bladen, maar ook jongeren proberen te betrekken. Uiteraard iedereen betrekken, van jong tot oud, van hoogopgeleid tot laagopgeleid/ laaggeletterd. Dan is het aan de inwoners om gehoor te geven aan de oproep of ze mee willen denken en praten over iets en ligt de bal bij hen. Maar je moet ze wel zichtbaar de mogelijkheid geven mee te denken als burger. En dat zichtbaar maken is een lastige voor gemeenten denk ik, zeker in corona tijd, waarin alle bijeenkomsten digitaal moeten plaatsvinden.
 • inspraakavonden,enquetes ,eerlijke voorlichting
 • niet alleen zonne-akkers en megamolens maar ook onderzoek naar mogelijkheid zonnedaken.
 • wij willen ook graag uw mening horen
 • Goede voorlichting geven over zonne- en windparken. Met name bij windparken rekening houden met omwonenden
 • Aangaande windmolens die nu geplaatst zijn denk ik dat je als wethouder hier weinig aan kunt regelen. Den Haag regelt dat wel even. Denk wel dat op kleinschalige aanleg van PV installaties de wethouder een belangrijke rol kan spelen. Maar niet bij die windmolens, die hebben zo'n impact op de naaste omgeving.
 • Erin betrekken als er concrete plannen zijn, met mogelijke alternatieven, dus in de feasibillity fase
 • Ik zou proberen noodzaak en nut uit te leggen in een begrijpelijke, niet al te technische taal.
 • In kleine groepjes, bv per deel van een wijk. persoonlijk uitnodigen
 • Mensen moeten ingelicht worden over de hoeveelheid stroom die opgeleverd wordt en die ook daadwerkelijk voor de mensen beschikbaar is. Als parken gebouwd worden voor zich nog te vestigen bedrijven dan schieten we er natuurlijk niks mee op. Ik zou mensen inlichten over waar er mogelijk parken komen te staan. En zeker ook om de input van buurtbewoners vragen. Laat mensen meebeslissen en nadenken over alternatieven. De visie is nu wel heel erg gericht op zon- en windenergie en daarmee gaan we het niet redden.
 • er is hier al veel tijd en geld aan gespendeerd. op de avonden was er niemand! voor molens. zonne-energie had voorstander die met name aandacht vroegen om de daken van grote bedrijven en boerenschuren vol te leggen. hierdoor geen voetbalvelden nodig.
 • bijeenkomst op locatie , excursie , met koffie en koek
 • inspraakavonden verzanden in scheldpartijen. ik zou het middels stemming online bevragen. inloggen met je DigiD en klaar is Kees. dit proces laten bekijken door commissie vanuit bestuur en burgerij die allen de zelfde stemkracht hebben.
 • Ik zou zeggen dat er meer mogelijkheden zijn dan zon en wind, waarom komt aardwarmte, kernenergie etc niet voor in deze vragenlijst. Ik vind dit een eenzijdige vragenlijst
 • Ongetwijfeld
 • Per wijk inspraakavonden met neutrale inleiding
 • werkgroepen. inloopavonden
 • politiek is volslagen onbetrouwbaar. als ik wethouder zou zijn, zou ik daar dus aan bijdragen. de politiek luistert toch niet.
 • Ja
 • * Wat duidelijker moet is: waarom alleen grote windmolens en grote zonneparken, en niet alternatieven als biomassa, aardwarmte, kleinere windmolens, waterkracht, getijde-energie, warmtewisselaars in computerdatacentra. * Wat duidelijke moet is: waarom zouden er grote windmolens in Drenthe moeten komen te staan, ipv in zee of op de zeedijk. Of zonne-energie opwekken aan de evenaar, en hier gebruiken. * Het meepraten moet niet alleen inhouden: "er moeten X grote windmolens in Drenthe komen, en Y aantal zonnepanelen, waar gaan we die neerzetten". Want dan is "meepraten" een wassen neus.
 • Op deze manier, via een online vragenlijst. Zelf zou ik nooit naar een bijeenkomst gaan.
 • als ik wethouder zou zijn dan zou ik een andere enquete laten houden dan deze. 1. Bij veel vragen worden windmolens en zonneparken niet onderscheiden. Er zijn dus geen aparte antwoorden mogelijk. Anders gezegd: het is bij deze vragen niet mogelijk vóór zonneparken en tegen windmolens te zijn. 2. De mogelijkheid van kerncentrales wordt volledig genegeerd.
 • Vragen wie positief en negatief staan tegenover zonne- en windenergie. Wonen positieve mensen bij elkaar, zet daar dan maar zulke installaties neer.
 • Zoveel als mogelijk de volledige daken van huizen en bedrijven gebruiken en de windenergie op zee.
 • inspraakavond, maar zo dat jou mening ook telt en dat het niet al een uitgemaakte zaak is en ik er voor nop zit
 • .
 • middels bijeenkomsten en flyers die ook beantwoord kunnen worden. Ook zou ik gas niet uit willen sluiten en waterstof.
 • Drempelvrije uitnodigingen versturen aan alle bewoners om vrijuit samen te praten over dit onderwerp.
 • referendum
 • Schone energie voor en door de bewoners, als er geïnvesteerd wordt in schone energie in de buurt dan zijn de bewoners de eerste die er van mogen profiteren. Via gezamenlijke inkoop van zonnepanelen door de gemeente een interessante korting kunnen bedwingen voor bewoners. Zorgen dat bedrijven verplicht duurzame bedrijfsvoering toepassen, ondersteund door gemeenten met gezamenlijke inkoop, aantrekkelijke voorwaarden voor vestiging. Grootverbruikers en vervuilers betalen extra verspiltax om dit mogelijk te maken. Overheidsgebouwen en openbare gebouwen als eerste energieneutraal maken; goed voorbeeld geven, net als voertuigen gemeente elektrisch maken. Ondersteun startups en bedrijven die schone energie ontwikkelen, wellicht andere soort windenergie, warmtepompen etc.
 • De energietransitie gaat pas lopen als burgers er het voordeel van zien. Dus van onderop: cooperaties stichten voor eigen lokale energievoorzieningen en Opslag!
 • Mee laten praten heeft alleen zin als er ook echt geluisterd wordt en de uitkomst nog niet vast staat. Als er al vast staat dat de zonneparken/molens er komen heeft mee praten geen zin.
 • ja en mee laten delen in de opbrengsten. een financieel aantrekkelijk plan opstellen voor alle bewoners waar ze aan mee kunnen doen ook met wat hulp. alle gegevens op tafel inspraak doorvertellen in de winst van hun aandeel ook de consequenties laten zien en wat eventuele negatieve consequenties kosten voor de gemeenschap en de bewoners individueel.
 • Regelmatig (online!) bijeenkomsten organiseren. Niet maar 1x in het jaar waarop je dus nooit kunt. Meer momenten, kleinere samenstelling. Echt contact. En leuke sprekers trekken bv een bn'er (kan ook onderdeel zijn van een campagne natuurlijk. Een bekend persoon kan natuurlijk niet naar elke gemeente) of vlogger... Een creatieve insteek bij een serieus onderwerp. Of een soort 'Pickwick tea topics' uitdelen in de stad. Met op het theezakje een vraag over duurzaamheid.
 • Wat zijn alternatieven? Zijn daken een optie, genoeg bedrijven en woningen, hebben allemaal een dak. Kun je er zelf ook nog van profiteren. Hoe lijkt u dat?
 • De insteek van de vragen is hoe we zon-en windenergie gaan implementeren. Het is dus een gelopen race lijkt het! Ik ben TEGEN windmolens. En als we op een slimme manier er mee omgaan en plaatsen VOOR zonne energie! Ik vind dat we het moeten zoeken in andere mogelijkheden zoals bijv kernenergie.
 • Ik zou alle mensen uitnodigen in gebieden die grenzen aan een park in de buurt en met hen in gesprek gaan. Tevens zou ik met een delegatie gaan camperen in een tentje in de buurt van zo'n groot windmolen park. Dan kan ik zelf ervaren hoe het geluid is en wat dat doet met de nachtrust.
 • Met inspraakdagen
 • online onderzoek en meepraten
 • Inloopavonden en eventueel informatiepakketten verstrekken met de ernst en de reden van deze ontwikkelingen. Hierin is het goed om een aanspreekpunt te noemen zoals een website met vragen, antwoorden en of ervaringen te lezen en delen.
 • Ik zou het niet weten
 • Niet, daar gaan de bestuurders die wij democratisch kiezen over. Des te meer keuzes en mogelijkheden. Er zijn des te lastiger word het om er überhaupt 1 te maken.
 • open inbreng avonden. vragenlijsten voor burgers(zoals deze)
 • elke Drent moet meedoen; het Drentse bedrijfsleven verbruikt zoveel en is in 2030 duurzaam door deze ik investeringen de Drentse overheid verbruikt zoveel en blabla en de burger verbruikt zoveel en.doet dit tegelijkertijd zichtbaar maken wat het voordeel is: de mensen die binnen 1000 m van de windmolen wonen betalen zoveel minder aan energie (delen mee in de opbrengst)
 • ja de gemeente is van ons allemaal.
 • participatie
 • Mensen van meet afaan betrekken en mee laten delen in de opbrengst.
 • ik ben geen wethouder en heb de ambitie ook niet........
 • Vooral eigen initiatieven die uit de bevolking komen steunen en stimuleren. Omgeving er vanaf moment 1 bij betrekken, dus als in de planfase
 • Iedereen is op dit moment voor wind en zonneenrgie zo lang het maar niet plaats vind in hun achtertuin. Mocht dit dan toch gebeuren hou als gemeente de boel in de hand en laat de revenuen van een zonne of windpark ook gaan naar de bewoners. Laat deze mee beslissen waar de opbrengst in word geinvesteerd. Laat daarnaast de ondernemers in het gebied ook mee praten en profiteren in het werk dat er achter vandaan komt.
 • ze echt inspraak geven en niet proforma. Verder denk Ik dat windmolens beter op zee geplaatst of aan zee geplaatst kunnen worden. zonnepanelen kunnen we beter bestaande daken voor gebruiken dan de weinige natuur die we nog hebben opofferen aan zonneparken
 • Inspraakavond
 • Niet.
 • Duidelijkheid, noodzaak, in redelijk heid overlast acepteren
 • door energie beeld te schetsen en vragen om mee te denken over de oplossingen . binnen kaders van financiele positieve effecten voor het gebied.
 • Burgers betrekken bij de planvorming.
 • Als er van te voren niet de absolute zekerheid aan de mensen wordt gegeven dat meepraten zinvol is doordat er concreet en aantoonbaar iets met de uitkomst zal worden gedaan, hebben dit soort acties helemaal geen zin. Daar zijn te veel voorbeelden van.
 • Ik zou de bouw van wind en zonneparken stopzetten en praten met de mensen voor kleinschalig opwekken van energie en daar subsidie voor geven. De opgewekte energie niet via de bedrijven laten lopen maar rechtstreeks naar het eigen verbruik.
 • Via butum up systeem Burgers bedrijven wethouder
 • Heel vaak persoonlijk per wijk benaderen wat de plannen en mogelijkheden zijn. Langzaam het besef inmasseren dat er iets moet gebeuren en duidelijk maken dat de wethuoder er alles aan doet om dat in samenspraak met bewoners aan te pakken. Gisteravond opperde iemand een stratenwedstrij/ wijken wedstrijd. Dat zou heel stimulerend kunnen werken. Belangrijk is uitleg over de mogelijkhheden.
 • Samen beslissen waar ze komen. Meedelen in de winst dmv gratis stroom of minder betalen afhankelijk van de afstand. Boeren onteigenen ipv veel betalen, dan betaal je maar 1x en heb je gelijkheid onder de bevolking. Maar aan de kust waait het vaker en harder dus windmolenparken horen niet in Drenthe. Gebruik al dit geld aan zonnepanelen op alle woningen, isolatie, warmte pompen, opslag van energie, goed openbaar vervoer en meer van deze maatregelen.
 • Wijkgericht plannen voorleggen aan bewoners en vragen naar interesse voor deze plannen.
 • iedereen uitnodigen en stimuleren om ook te komen. serieus nemen en meerdere sessies doen en uitleggen wat de uitkomsten zijn in getallen. niet in schema's.
 • Ik zou een verdeling maken van de benodigde opwekking per gemeente en aangeven hoeveel m2 zonnepanelen of windmolens daarvoor zodig zouden zijn (eventueel met de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt). Ook zou ik aangeven waar in Drenthe terreinen zijn die eventueel geschikt zijn voor het plaatsten van panelen of molens. Bij de steden van Drenthe zijn molens waarschijnlijk beter dan grote velden met panelen. Maak een voorlopig plan waarbij duidelijk wordt dat de verdeling eerlijk is en afwijkingen van evenredige lasten worden verklaard. Dan een enquête/discussie met de bewoners over de verdeling windmolens/panelen/plaatsen, enz. Maak dan rekening houdend met de opmerkingen een definitief plan. Vòòr de uitvoering een goede voorlichting over hoe het eruit komt te zien en wat de te verwachten overlast zal zijn.
 • Luisteren en vooral de argumenten van de burgers behartigen! (gebeurt niet!!).
 • ik zou pleiten voor warmtepompen, aard warmte en zonnepanelen op daken, maar absoluut niet voor grote windmolens en ook niet voor grote velden met zonnepanelen. Die verpesten ons mooie Drentsche landschap.
 • Niet of nauwelijks gezien de (lopende) discussies.
 • Meedelen in de opbrengst, korting op energie rekening en coulant met planschade vergoeding. Dat sowieso in het vooruitzicht stellen. De burger moet er direct profijt van hebben.
 • absoluut noodzakelijk voor draagvlak
 • Open avonden, informatie via mediakanalen en vooral burgers laten meepraten over dit belangrijke onderwerp. Het belang laten inzien dat we deze stappen moeten nemen om duurzamer te leven. Dat is toch wat iedereen wil?
 • Ja, hoe moeilijk het ook is. Zoveel mensen zoveel meningen. Toch is transperantie in besluitvorming en uitleg geven aan... heel belangrijk. Mensen hoeven het ook niet altijd eens te zijn met elkaar maar ze moeten wel elkaars mening kunnen begrijpen en respekteren. Je moet dus (naar mijn idee) gefaseerd naar besluitvorming toe werken.
 • Ik zou de mensen die het echt raakt dus in de buurt wonen uitnodigen om hier over mee te praten en dan ook oprecht luisteren. En niet met een vooropgezette agenda het inspraak rondje afwerken. Dit gebeurt veel te vaak. 'ja, natuurlijk hebben wij begrip voor uw bezwaren, maar het algemeen belang gaat voor'. Drenthe is een provincie die bekend staat op natuur en rust en zou hier ook vooral ook op moeten focussen. Te vaak wordt er gezocht naar 1.0 oplossingen. We moeten over naar schone energie? Dan zonnepanelen en windmolens. Maar je zou moeten kijken naar 3.0 oplossingen. Hoe kan het dat het energie verbruik zo hoog ligt en wat kun je daar aan doen. En niet huisbezitters verplichten maar ondersteunen bij de transitie. Subsidie voor aanpassingen is een sigaar uit eigen doos. Stel je moet voor 100.000 aanpassingen doen en er wordt 50% vergoed dan blijft er nog 50.000 over die een huisbezitter ergens maar moet zien te regelen.
 • INSPRAAK-sessies houden en dan ook de mening van de sprekers meenemen in de besluitvorming (dus niet aanhoren en alsnog je eigen mening uitvoeren). De ruimte voor opmerkingen aan het einde is te kort: Voor iemand die voor zonneparken is maar tegen grote windmolens (of andersom) is deze vraagstelling ongeschikt. Alle vragen gaan zowel over de panelen als molens. Dat is niet goed!
 • Natuurlijk dan krijg je achteraf minder problemen
 • De emotionele, financiele, economische, maatschappelijke, milieubelastende, etc., voor- en nadelen duidelijk benoemen en kwantificeren en daarop laten reageren.
 • Er moet inspraak zijn betreffende verschillende mogelijkheden energie-opwekking,dus ook kernenergie
 • Ik zou de hele gemeente door huis-aan-huisbladen en folders op de hoogte willen brengen en ze hun mening laten geven via vragenlijsten en intervieuws, eventueel op straat.
 • In ieder geval vanaf 0. Dat betekent dus geen voorgekookte plannen waarbij vaak al niet meer omkeerbare afspraken zijn gemaakt.
 • Vanaf het begin. Zodra er plannen zijn, maak iedereen medeplichtig. Als mensen gehoord worden, hun bezwaren, angsten, vooroordelen en weet ik wat nog meer, kwijt kunnen en ze serieus genomen worden, dan is er veel meer mogelijk. Pas als je weet hoe alle betrokkenen er in staan, kan je levensvatbare plannen uit gaan werken. Laat de mogelijkheid open van participatie voor iedereen, niet alleen de energiemaatschappijen, andere grote bedrijven en aandeelhouders. En biedt deze mogelijkheid vanaf het begin aan. Ik verbaas me erover dat juist in de veenkoloniën zoveel weerstand is. Dan is ondanks de nabije gastoestanden de noodzaak niet goed gecommuniceerd. Daar zou in eerste instantie werk van gemaakt moeten worden. Mensen zullen er eerst van overtuigd moeten worden, dat ze niet het afvoerputje van Nederland zijn. En dat bereik je alleen door ze de mond te gunnen en serieus te nemen.
 • Zeker wel.
 • Sturen op draagvlak dat is zeer belangrijk. In Nederland worden veel ingrepen in de woonomgeving er door de overheden doorgedrukt in verband met het algemeen belang
 • Via de media
 • ik zou open zijn over de voor- en nadelen en de overige opties die er (misschien) zijn.
 • Vooraf informeren, huis aan huis (post, folder). Enquetes met/over discussiepunten zijn een prima middel. Je hoeft er het huis niet voor uit en kan toch mededelen wat je er van vindt. Niet iedereen zit er op te wachten om een gesprek aan te gaan, maar mensen willen wel hun mening geven.
 • Voor alle plannen eerst met de mensen gaan praten over nut en noodzaak, daarbij actiegroepen buiten laten staan. De feiten moeten leiden tot de juiste beslissing. Het feit dat kernenergie niet betrokken is, geeft aan dat de ideologie van links leidend is en dat leidt tot een grote energieramp. Een instabiele energievoorziening tegen extreem hoge kosten die over 15-20 jaar compleet vervangen moet worden (verouderd en versleten) waarbij de restanten niet gerecycled kunnen worden en gestort moeten worden. Het landschap, de natuur, de dieren en de mensen worden geofferd aan het klmaat, want dat doet gewoon wat het altijd deed, veranderen.
 • In mijn ogen is het daar in de gemeente Emmen al te laat voor. Meneer Wakker Emmen heeft destijds gescoord met valse beloftes. De enige manier is door openheid te geven. Achteraf blijkt dat 20 jaar geleden al de stukken grond op plan Pottendijk zijn aagekocht door ontwikkelaars. De gemeente Emmen kocht zelf ook grond aan. Wanneer je dit achteraf hoor verlies je al het vertrouwen in de wat de poliek zegt voor je te willen betekenen. Er zeer al veel beloftes gedaan maar de windmolens blijven maar komen. Ik heb het gevoel dat veel mensen zich al hebben overgegeven. We zijn murw geslagen. Excuus voor de negativiteit. Luister vooral naar de mensen die een onderbouwt bezwaar hebben tegen windmolens. Mensen van wie hun horizon vervuilt raakt met daling van de woningwaarde tot gevolg. Alleen praten is niet genoeg. Geef transparantie in de overleggen en creeer geen valse hoop. Zorg er voor dat de last van verzuurzaming eerlijker verspreidt wordt over alle gebruikers. Zonnepanelen genieten veel meer draagvlak dan zonnepanelen zet daar vooral op in.
 • Allereerst zou ik investeren in voorlichting aan bewoners. Dus informatie blaadjes verspreiden over de voor en nadelen. Kennis delen dus. Pas daarna peilingen doen d.m.v. enquetes o.i.d.
 • een pannelvan diverse lagen van de bevolking. niet alleen groenen.
 • Met dit soort vragenlijsten. En online referendums. En ten alle tijden de omwonden tijdig inlichten over bepaalde plannen. Dit zou ik op alle mogelijke manieren doen. De krant Folder huis aan huis Online media.
 • Sorry, ik heb hier geen ervaring mee. Maar ik zou de mensen zoveel mogelijk informatie geven waardoor ze gaan nadenken over deze soorten energie. Een duidelijk en eerlijk verhaal.
 • Inspraakavonden, voorlichting over voor en nadelen.
 • in ieder geval in een vroeg stadium betrekken bij eventuele plannen voor dit soort voorzieningen en niet pas om een mening vragen als het besluit al bijna genomen is.
 • Via sociale media en via inloopspreekuren/informatieavonden
 • Uit elke regio een aantal afgevaardigden om daadwerkelijk het gesprek mee te voeren dan bedoel ik inloop avonden of georganiseerde vergadering.
 • Nodig mensen uit voor debatten en organiseer innovatiedagen of -avonden. Ga vooral ook naar de mensen toe. De wethouder is er voor de mensen, niet omgekeerd, dus zoek de burgers actief op.
 • inspraak- discussie avonden. Meerdere sessies, waarin ALLE voor- en nadelen gewoon eerlijk op tafel komen. Inclusief een vergoeding (een goede!) of tegemoetkoming anticiperend op waardedaling onroerend goed, en afnemend woongenot. Voordat er ook maar een paal in de grond gaat, is dit bedrag van tevoren bekend en vastgesteld per huishouden in de directe omgeving impacted bij of door zonnepanelen-park of windmolen-park. Daarne een gemeentelijk referendum, zodat dit meegenomen kan worden in afweging op bestuurlijk niveau. Als er gewoon totaal geen draagvlak is (lees: de wethouder heeft niet kunnen overtuigen) moet je het gewoon niet doen in dat gebied.
 • .
 • (online) Inspraakavonden organiseren, (digitale) promotie via o.a. sociale media faciliteren voor energiecoöperaties en mensen die in eerste instantie tegen zon- en windenergie zijn perspectief bieden voor de toekomst, door bijvoorbeeld de financiële voordelen duidelijk te maken. Verder denk ik dat energiecoöperaties niet altijd efficiënt werken omdat dit in principe vrijwillig vanuit burgers wordt georganiseerd, terwijl meer duurzame energieopwekking ook formeel de verantwoordelijkheid van de overheid is. Als die lasten op vrijwilligers verlaagd wordt en meer wordt opgevangen vanuit de gemeente heb je al meer een idee van een dialoog tussen burgers-gemeenten i.p.v. wanneer dit wordt opgepakt door burgers zelf. Nadeel is natuurlijk wel dat dit extra kosten met zich meebrengt.
 • Als wethouder zou ik tegen windmolens en zonneparken zijn. Ik zou dan gaan voor biogas maar vooral voor trontium energie.
 • inloopavonden organiseren, luisteren naar de burgers
 • Samen spreken. Voorlichting geven. Mee laten beslissen.
 • Het is noodzakelijk, hoe en waar gaan we het realiseren? Ik zou mensen zelf met voorstellen laten komen maar heel duidelijk stellen: er moet zoveel energie worden opgewekt, daar is dit voor nodig dus het gaat er hoe dan ook komen.
 • ik zou iedereen vragen wat ze willen
 • Door in kleinere groepen met hen in gesprek te gaan
 • Duidelijk zijn over de mate waarin mensen nog inspraak/keus hebben. Is het al zeker dat er iets komt, en alleen nog de vraag waar/hoeveel, wees daar dan duidelijk in.
 • Deze vragenlijst is een manier hoewel ik het effect niet hoog inschat. Alleen naar Drenthe kijken vind ik te beperkt. Dit hele gedoe over het opwekken van schone energie kost aan propaganda al veel te veel geld. Heb ook zeker niet het idee dat er met onze mening iets wordt gedaan. Het is meer voor de vorm en kost veel geld. Ik ben niet overtuigd van het nut van die hele transitie.
 • Als ik wethouder zou zijn dan zouden er voor mij 1000 en 1 zaken belangrijker zijn als de z.g. opwarming van de aarde .
 • duidelijk invulling geven wat gewenst is en oor hebben voor alternatieven aan gezien er hier in deze rond vraag ook maar twee opties zijn en er zijn er veel meer denk aan water stroming getijde opwekking kleinere variant wind molens enz. Dit is weer een bekrompen enquete.
 • geen vertrouwen in dat mening van inwoners meegewogen worden
 • Via enquetes en inspraakavonden
 • ik zou er twee items van maken en zonne energie en windenergie niet voortdurend in één adem noemen. 1. zonne energie. 2 windmolens. Daarover kun je heel verschillend denken en meningsvorming genereren
 • door meer gelegenheid te krijgen ,dmv informatieavonden,over deze bronnen van energie.
 • allemaal gelul. Ik voel me nog steeds genaaid. Overheden, boeren en bedrijven doen waar ze zelf zin in hebben.
 • Elk plan voorleggen aan de burgers, eventueel via referendum. Geen inspraakavonden organiseren en er vervolgens toch niets mee doen.
 • Probeer eigen belang lees financiële winst eruit te filteren
 • overheid wijst een gebied aan, burgers kunnen meepraten over waar exact wat komt. bij geen besluit beslist de overheid
 • Regelmatig enquêtes houden en openbare bijeenkomsten met verschillende partijen en burgers
 • burgers bepalen met overheid, bedrijven volgen
 • Avonden organiseren, ontwerptafels, zoekgebieden aanwijzen, de milieufederatie vragen dit deels te organiseren. En vooral: vooraf héél duidelijk maken dat WIJ het voor het zeggen hebben en wat er met het advies gebeurt. Niet zoals bij de eerste ronde windturbines waar het rijk de projectenprocedure toepaste en iedereen passeerde.
 • Zoals al gebeurt is met het project bij Emmen ( Pottendijk )veel gepraat en vergaderd. Maar ik mis de transparantie. Dat zou veel beter kunnen. Overleggen met open vizier is uiteindelijk het beste. En vooral de mogelijkheden bespreken tot byv. collectieve deelname.
 • hoe kunnen we slimme oplossingen vinden waarmee Drenthe vooruit gaan in ontwikkeling en toch nog mooier wordt?
 • Mee praten wil niet want je wordt als gemeente buiten spel gezet door de omvang van de energieparken. wel meepraten, dan tijdig burgers informeren en een groep samenstellen die de belangen behartigd.
 • deze enquête inloopavonden organiseer een soort tweede kamer discussie avond met veel verschillende meningen van uit veel verschillende standpunten
 • geen idee
 • bindend referendum
 • via enquete en inspreekavonden
 • dmv enquêtes
 • Allereerst zou ik proberen mensen het gevoel te geven dat wat ze te melden hebben, ook daadwerkelijk invloed heeft op besluitvorming.
 • Ik zou de meningen van mensen laten meetellen, ook al staan deze mij niet aan. Ook zou ik mensen voor laten lichten over wat zon- en windenergie is en wat het voor ons doet.
 • Ik ben niet politiek onderlegd, geen idee hoe dit aan te pakken. Gebruik je 'boerenverstand' en de mogelijkheden die er al zijn om natuur en milieu zo min mogelijk te belasten. Ik denk dat deze mogelijkheden helemaal niet benut worden omdat het goedkoper is grootschalig aan te leggen dan te denken in kansen
 • Laat mensen praten en ook met alternatieven komen. Ga niet zeggen dat er alleen maar gekozen kan worden voor zonneparken en grote windmolens. Luister goed en open naar mensen en doe daar wat mee. Ga niet je eigen stokpaardjes berijden.
 • Ik zou ze zo'n enquête als deze laten invullen, zodat iedereen zijn zegje kan doen zonder dat de grote praatjesmakers alleen het woord doen.
 • Uitnodigen voor publieke bijeenkomsten, informatie verstrekken. Verschillende politieke partijen hun visie laten geven, ruimte geven aan belangengroeperingen. Uiteindelijk moet de politiek haar verantwoordelijkheid nemen!
 • Locale werkgroepen in het leven roepen en de burgers erbij betrekken.
 • Echt iets met de suggesties en ideeën doen. En niet alleen afvinken zo we hebben een bewoners avond gehad en klaar.. De zogenaamde burgerparticipatie kunnen we afvinken...
 • Luisteren naar de bezwaren en ideeën over hoe het wel moet, dan met een voorstel komen.
 • overal tegen zijn! de enquete is een farce.
 • burgergroepen per dorp instellen zonder ambtenaren erbij te betrekken. de ambtenaren hebben altijd een verborgen agenda en zijn vooringenomen. de bevindingen met open vizier bespreken
 • ik zou het niet alleen beperken tot zon of wind. waarom worden we als provincie niet DE voorloper op zonneenergie icm waterstof ? Windmolens op land slaan in onze mooie (toeristische) provincies nergens op. Dus een bredere discussie starten, online fora per onderwerp en alles op provincie niveau aanpakken en niet per gemeente verschillend
 • heb werkelijk geen idee... hier vinden veel mensen het een slecht idee. Mijn houding is nu, de overheid heeft niet naar het volk geluisterd dus doen gewoon waar ze zin aan hebben... mij maakt het niet uit maar zo slecht luisteren heeft mij onverschillig gemaakt hierin...
 • Communicatie via lokale media Bewoners en belangen groepen uitnodigen
 • Door inspraakavonden te organiseren, mensen eigen ideeen uit te laten werken
 • laat mensen eerst hun eigen huizen voorzien van zonnepanelen (kleine windmolens bij boerenbedrijven). Hou het klein en dichtbij de bevolking.
 • iedereen mee laten praten en juist de mensen die geen financieel belang in of bij het plan hebben.
 • Informatieavonden en nieuwsbrieven.
 • in t dorp uitnodigen uit alle lagen van de bevolking
 • Meerdere infomatieve bijeenkomsten organiseren en de voor- en tegendelen bekend maken.Daarna een enquitte op dezelfde avond uit laten voeren. Na enige tijd de resultaten bekend maken en een nieuwe infoavond organiseren, mensen hebben er over a kunnen denken. Tevens opnieuw enquitte uitvoeren. Dan publiceren wat de tweede uitkomst is en wat dit zou kunnen gaan betekenen, vooral financieel. Daarna doen wat nodig is om tot uitvoering over te gaan
 • vanaf het begin. En ik zou er ook de discussie over energie besparen aan koppelen. Want volgens mij begint het daar: eerst zorgen dat we minder energie nodig hebben, en dan de transitie maken naar duurzame energie. Het lijkt nu net of de "zoveel voetbalvelden" ruimte zowiezo noodzakelijk is. Kan het ook voor minder? En hoe kunnen we slimmer omgaan met de opgewekte energie door huishoudens en bedrijven? Netwerken aan elkaar koppelen, de electriciteitsvraag afstemmen op het aanbod, slimme apparaten.
 • Plannen in overleg met bewoners uitvoeren.
 • eerlijk vertellen dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen, stimuleren minder energie gebruiken, en kerncentrales bouwen.
 • inspraakavonden in de dorpen of wijken, de uitslag daarvan in gemeentes met bewoners. Op basis hiervan een advies aan provincies. Dit als bindend aan politiek aanbieden.
 • Een onderzoek doen hoeveel draagkracht er is voor de plannen. En ze mee laten praten vanaf het begin tot het einde van een project.
 • focusdgroepen, en inspraak avonden
 • Vanaf het begin met de bevolking overleggen.
 • Door binnen de gemeente inloopavonden te organiseren om de toekomstplannen omtrent het opwekken van energie bespreekbaar te maken. Enquêtes onder bewoners laten uitvoeren. Met betrekking tot locatie en aantal onderzoek door een onafhankelijke (landelijke) organisatie zodat de onderbouwing voor nut en noodzaak geen politieke voorkeur heeft.
 • Inspraakavond en voorlichting
 • Zeker. Ik heb de wijsheid niet in pacht, dus andermans mening kan een bijdrage zijn.
 • Via een omgevingsadviesraad
 • Eerst zorgen dat mensen weten waar ze over praten, daarna zorgen dat diegenen die de discussie voorbereiden 100% open zijn en niet een al voor ingenomen mening hebben. (Ik kom dit helaas tegen) Als de mensen goed voorbereid zijn en discussie in kleine lokale gemeenschappen (dorp, gehucht, streek) waar men elkaar kent. Dus niet in een grote zaal van een grote(re) gemeente. Dit is te afstandelijk. De meningen kunnen daarna verwerkt worden in een overzicht dat weer verspreid kan worden onder de deelnemers en evt anderen.
 • Ik zou me sterk maken voor een combinatie van wind zon gas en kernenergie voor de lange termijn
 • 9/10 mensen hebben er geen idee van wat er bij komt kijken. Ik denk dat je beter op vrijwillige wijze comités kan oprichten om mee te praten.
 • Geen idee van
 • Meteen vooraan in het proces meenemen in de plan ontwikkeling en besluitvorming. Er voor zorgen dat de mensen er voordeel bij hebben wanneer een project wordt gerealiseerd. En zeker niet mee werken aan een vaststellingsbesluit van de Rijksoverheid.
 • Ik zou iedereen recht geven op een schaduw vrij dak, zodat de bomen van gemeente het recht op zonne energie niet blokkeren. Ik zou continu de focus leggen op isoleren en mensen bewust laten worden van hun koop en reisgedrag. Laat de werkelijke millieu schade in de prijs van producten producten doortellen.
 • Ik zou ze niet alleen mee willen laten PRATEN, maar ook willen ACTIVEREN tot mee doen. Bv. een energiewerkgroep met het doel om een energiepunt gezamenlijk tot stand te brengen. Een soort groepsinvesteerders ten gunste van de investeerders groep. Zonder grote bedrijven. Meer actief oproepen tot initiatieven.
 • Sessie met locale initiatieven en die uitwerken / uitvoeren >> draagkracht Alternatieve en vooral snellere opties (panelen op daken) ondersteunen in voorbereiding en realisatie dmv subsidie Niet wedden op 1 paard>> zonneparken of windmolens waar het nog 5 jaar voor duurt voordat we wat doen . Levert ook nog eens problemen in de omgeving op en geeft geen garantie dat het voldoende is. Je hebt als wethouder de kans NU wat te doen voor het probleem van NU. Doorschuiven naar de toekomst (5 jaar) levert wellicht nieuwe wethouders op die er wee anders over denken.
 • Ik vind deze vragenlijst een mooie manier, gegeven dat er ook daadwerkelijk wat mee gedaan word. Het is fijn dat er open vragen bij zitten. De meester vragenlijstjes bestaan enkel uit keuzeopties, en meestal zit je eigen optie daar niet bij. Wederom, ik ben sceptisch of iemand dit leest. Maar het geeft iig gevoel dat er iemand luistert. Wellicht zou het een goed idee zijn om een infographic van dit onderzoek te delen. Alhoewel we er dan maar weer op moeten kunnen vertrouwen dat deze de daadwerkelijk ingevuld informatie objectief weergeeft. Na goed, wellicht heb je het vermoeden al, maar ik heb het vertrouwen in politici, wethouders, en gesubsidieerde ondernemingen wat verloren.
 • Ik zou allereerst het aaantal deelnemers beperken. Deelnemers zouden kunnen zijn; Personen werkzaam in beleidsbepalende instanties, uit landbouw en veeteelt, uit gemeente, uit clubs en instanies die hun sporen hebben verdiend op het gebied van energie, energiebedrijven zelf, afgevaardigden uit de buurten en personen die menen op bepaalde gronden een bijdrage te kunnen leveren, naast personen uit natuurbehoud.
 • Bijeenkomsten, enquetes zoals deze, samenwerken met burgerinitiatieven
 • Meteen van het begin af aan en bij ieder project afzonderlijk! Niet even een algemene visie............. dat is te onpersoonlijk. En dan natuurlijk wel luisteren naar de burger en niet de schouders ophalen in onmacht, dat het project binnen de algemene visie valt en dat daarom dus niets meer mogelijk is. Elk plan moet op zich bekeken worden! Burger/bewoner moet daarbij veel meer invloed lunnen uitoefenen.Die mag er de komende dertig jaar mee leven!
 • kleinschalige bijeenkomten per buurt
 • Samen met bewoners mogelijke opties in de gemeente/buurt/wijk bespreken. Zorgen dat de bewoners met te ontwikkelen plannen er profijt van hebben.
 • Door een bindend referendum.
 • Ik zou een meer totaalpakket willen bespreken. Hoe gaan we om met consuminderen!!!!! Hoe gaan we monocultuur-landbouwgrond omzetten naar multisystemen die biodiversiteit geven naast een minder appel op energie.... grote tractoren-ploegsystemen etc. En niet alleen focussen op zonne-energie en windmolens. Het probleem ligt veel breder. Ieder zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid laten nemen .... bewustere keuzes en anders gaan bouwen ... alle daken/ tuinen voorzien van zelfvoorzienende systemen en die grote corporaties buiten de deur houden.
 • soort referendum in de gemeente
 • Ik zou als wethouder helemaal geen plannen hebben voor zon- of windenergie, de reactie in de Drents-Groningsemonden is naar mijn mening voldoende duidelijk, hoewel we op moeten merken dat niemand in Nederland die windturbines in de "achtertuin" wil hebben gelet op de reacties bij andere plannen die in de markt zijn. Over de financiële schade zullen we het maar niet hebben, want daarvoor hadden we ook een aantal moderne kerncentrales kunnen bouwen.
 • Door ze eerst een uitgebreide voorlichting te geven door ingenieurs die precies uitleggen wat de consequenties zijn van elke keuze. Zoals Tennet recent naar buiten bracht: "Elektriciteitslevering is over 5 jaar niet meer zeker." Kijk even naar Californie, daar is ondertussen het beleid zo groen dat levering van elektriciteit inderdaad niet meer zeker is. Soms zit je er dagen zonder stroom.
 • Daar zou ik mij eerst meer in moeten verdiepen, voordat ik deze vraag kan beantwoorden.
 • ik zou via een referendum mensen vragen of ze in hun omgeving een zonnepark of windmolen park willen, en zoniet, gaat het hele feest NIET door. klaar.
 • Plannen van bijeenkomsten zodra corona dit weer toelaat
 • ik ben geen wethouder.
 • Stimuleren om goede en nieuwe idee te verzinnen, en die ook echt te bekijken. laten zien wat het voordeel voor hun en hun omgeving is. Naar ze luisteren en niet doen als of.
 • Dan zou ik ook andere vormen van energieopwekking de revue laten passeren,zodat de mensen een ruimere keuze hebben.
 • toch meer aandacht aan kleinschalig op daken en bedrijvendaken.
 • Bindende referenda.
 • ik zou willen weten wat ze er op tegen hebben en die bedenkingen dan proberen weg te nemen
 • De Wethouder zou zeggen geen horizon vervuiling , Ik zou zeggen wat is het goedkoopste .
 • Uitnodigen voor een bijeenkomst, met een hapje en een drankje. Wellicht met informatie over geschikte (goedkope) aandelen voor de burgers.
 • geen idee ik ben geen wethouder en ben er verder ook niet zo in thuis
 • Ik zou zowel een online forum als mondeling in buurthuizen of waar er een ruimte is starten waarin alle bewoners hun vragen, opmerkingen etc kwijt kunnen en iedereen bewust laten worden met ons klimaat want een beter klimaat begint bij de mens ( waar ik echt van overtuigd ben ) en dus bespreekbaar maken en uitleggen dat we als mens bewust worden van het doen en laten dat er uiteindelijk minder opwekking nodig is en dus minder molens en zonneparken. Zou dit heel erg graag wereldwijd zien want hoe de mens nu omgaat met energie en in hun doen en laten is een vernietiging van klimaat en dus de aarde. Dus kortom een forum voor energie/klimaat en eens in de zoveel tijd in een ruimte bespreekbaar maken voor wie daar behoefte aan heeft, het vermelden in de krant, groene post of flyers door de brievenbus met de tekst: bewust omgaan met energie begint bij jezelf en verwijzing naar het forum of informatie loket of waar er de informatie te vinden is waar mensen zich kunnen inlezen waarom het nodig is om energie op te wekken doormiddel van molens/zonneparken.
 • Dewoningcoörpiraties aanspreken de huurwoningen te voor zien( ook flat gebouwen) en meewerken aan de te verkrijgen subsidiegelden
 • ze moeten wel belasting betalen voor een deel van de nieuwe zon - en windenergie maar niet te veel en de overheid betaalt de rest van de kosten
 • in bijeenkomsten waar alles goed wordt uitgelegd en waar alle vragen correct beantwoord worden.
 • met informatie folders, referendum en inspraak avonden.
 • ja
 • de wijk in en praten over mogelijkheden
 • via enquêtes, want bij inspraakavonden zijn het altijd de mensen met de grootste mond die anderen beïnvloeden
 • durf op te komen voor aan de kiezer van de toekomst.
 • Voldoende uren besteden aan ; Voldoende informatie in dagbladen. Voldoende informatie in bijeenkomsten. Voldoende informatie even over zijn/haar tunnelvisie
 • mensennvertellen dat dit onzinverhaal geen invloed heeft op het klimaat, want daar hebben we geen invloed op en dat is een misvatting. ook zou ik zoveel mogelijk doen om mensen bewust te maken dat dit enorm veel geld gaat kosten per hofd van de bevolking omdat de Europa dat wil en nagenoeg niets oplevert.
 • weet ik niet: 17 miljoen mensen en 17 miljoen meningen.
 • ik zou meer opties willen onderzoeken die het landschap en milieu minder aantasten en wellicht een hoger rendement opleveren, zoals methaan ethanol uit koeienpoep. Deze zou ik dan aan het volk toelichten zodat ze via een referendum de beste keuzes kunnen maken. Ook zou ik me juist op het isoleren van huizen en gebouwen en consuminderen van mensen willen richten door bijvoorbeeld gebruik te maken van de laatste middelen en technologien op dit gebied. Dit zou ik wel willen subsidieren vanuit de overheid.
 • Burgers hebben geen recht van spreken.
 • ik wil hier niet over praten
 • Ten eerste gedegen informatie geven
 • Door enquêtes te houden. Social media gebruiken door bijvoorbeeld een poll op de facebook pagina te openen. Mensen gaan automatisch discuseren onder zo'n pol. Zo zie je hoe mensen daadwerkelijk denken. En door inspraakavonden te organiseren waar mensen hun stem kwijt kunnen.
 • ik zou helemaal niet willen praten over zon ne wind energie ,maar over betere veilige kerncentrales
 • Door het gesprek met de burgers aan te gaan
 • Voorlichtings- en inspraakavonden organiseren.
 • via enquete
 • ik zou de mensen vragen waar ze binnen hun gemeente zonne of windmolen parken zouden plaatsen en met een motivatie waarom er voor die locatie gekozen is.
 • Vragen naar de beste plek en of burgers zelf een steentje bij willen dragen.
 • Moeilijk, Maar ik zou proberen ze te overtuigen dat we niet langer kunnen wachten willen we de omgeving leefbaar houden voor mensen die na ons komen. We zijn verantwoordelijk!
 • Ja en dan eigen conclusie trekken
 • Ik zou burgers hun mening vragen, net. zoals jullie doen. Alleen daar kun je wel op blijven wachten. Maar van mij mogen de burgers er wel over stemmen.
 • echt luisteren en geen enquete houden waar multiplechoice vragen in zitten, waar geen echte antwoorden uitkomen. omdat er niet te kiezen valt. lijkt of men nog noit van waterstof energie heeft gehoord. ongelofelijk bij een vragen over schone energie.
 • gesprek avonden .
 • inloop avonden? informatie verspreiden.
 • Eerst duidelijk maken hoeveel zon- en windenergie moet worden gerealiseerd in Drenthe Vervolgens concrete voorstellen presenteren plus alternatieven.
 • absoluut geen windmolens en waterstof gebruik voor verwarming en koken stimuleren. opzet en beheer aan provincie en niet in partuculiere handen
 • Onderzoek dmv een enquete
 • niet
 • Ik zou concreet plannen uit werken en de burgers laten stemmen per dorp of gemeenschap met een straal van 7 km rond het project.
 • niet teveel
 • Tijdig en regelmatig inspraakavonden voor alle inwoners
 • Niet van toepassing: Bij de windparken in de gemeente Borger/Odoorn is het college volledig gepasseerd door de rijksoverheid! Mijn ervaring leert dat het vaak ook letterlijk meepraten is met een minimaal resultaat.
 • geen iedee
 • Organiseren van een open discussie die niet bij een discussie blijft, maar waar plannen/scenario's ontstaan. Deze sessies moeten wel professioneel worden begeleidt, zodat de verschillende (burger, bedrijven en overheids-)scenario's (gemeengde groepen is altijd een goed idee) met elkaar te vergelijken zijn. Dan door berekenen van de scenario's, voor- en nadelen door experts laten opstellen en tenslotte laten afstemmen op door politiek niveau. Zoiets: openheid, participatie en transparantie over de planningsprocessen. Draagvlak creeëren bij de inwoners.
 • Dat we allemaal van het gas gaan.
 • Laat het oude achter ons. Ga voor zonnepanelen velden, en windmolenparken en houdt Drenthe schoon...
 • (online) inspraakavonden met specifiek thema (alleen wind of zonne-energie)
 • Ik ben voorstander van de World Energy council (WEC), die verschillende maatregelen heeft aanbevolen om burgers meer deel te laten nemen en eigenaar te maken van de transformatie naar een economie met een lage koolstof energie. Wij moeten beseffen dat wij in deze strijd niet alleen zijn maar deel uit maken van een groot dorp dat aarde heet. Het is ons verantwoordelijkheid om daarnaar bij te dragen. De WEC stelt maatregelen voor die ik onderschrijf. Daarnaast Europese Unie heeft ook initiatieven: teden identificeren hun klimaatuitdagingen en roepen burgers op om met innovatief te komen oplossingen. In een wereldwijde hackathon van 24 uur over klimaatverandering creëren burgers, start-ups en het maatschappelijk middenveld samen innovatieve, multidisciplinaire oplossingen voor deze klimaatuitdagingen. o ClimateLaunchpad: dit is 's werelds grootste wedstrijd voor groene zakenideeën voor schoon technologieën. De wedstrijd trekt meer dan 1.000 ideeën uit meer dan 25 landen en aanbiedingen coaching en financiële ondersteuning van de meest succesvolle ideeën. o The Greenhouse: een pre-incubatieprogramma, georganiseerd in 12 EU-steden, voor schone technologieën met toegang tot mentorschap en startkapitaal. o Accelerator: gestructureerde zakelijke en commerciële ondersteuning voor gevestigde cleantech start-ups, het aanbieden van technologievalidatie, kantoorruimte in 14 EU-landen en toegang tot startkapitaal voor geselecteerde start-ups zonder eigen vermogen. o Onderwijs: Climate-KIC biedt Master en PhD clean-tech ondernemerschapslabels aan voor geselecteerde programma's in de EU en de ontwikkeling van professionele competenties en vaardigheden gericht op klimaatinnovatie en ondernemerschap door middel van zomerscholen over ondernemerschap, cross sectorale academische uitwisselings- en mobiliteitsprogramma's, leiders op het gebied van klimaatdenken en uitwisseling van praktijkmensen, gerichte cursussen over specifieke innovatie- of transitie-uitdagingen en professionele plaatsingen voor de commercialisering van technologie. o Investor marketplace: de Climate-KIC Marketplace belicht de beste start-ups en stelt investeerders in staat om onder meer te zoeken op technologiegereedheid, kapitaalvereiste en profielgegevens indicatoren en maak weloverwogen zakelijke beslissingen over waar te investeren.
 • ik heb totaal geen vetrouwen in "mee laten praten",. Wanneer er eenmaal plannnen zijn, dan worden deze uitgevoerd. Meepraten is een lachertje en wordt achteraf nooit serieus genomen.
 • Uitgangspunt is dat de wethouder een volksvertegenwoordiger is die ie gekozen. Zijn visie op het gebeuren kan gedeeltelijk bepalend zijn in samenwerking met de raad. Echter is het met grote projecten raadzaam dit te doen doormaiddel van inspraak. Dit kan zijn via een referendum of inspreek bijeenkomsten. Behoudens deze gang van zaken is het ook bepalend hoe groot de drang van de overheid is. Maar ook die hebben wij gekozen.
 • Een uitstekende enquête houden over de wensen van de inwoners van mijn woonplaats
 • via verschillende sociale media kanalen. Door nieuws brieven te versturen. Door info bijeenkomsten te organiseren. Door het gezamenlijk belang helder te communiceren. eerlijk te zijn over prijsopbouw, en verschillende belangen evt. Door een goedwerkende informatieve website te lanceren. als voorbeeld zie de website waar in Kenia bij Lake turkana een groot wind powerproject is neergezet. Op die website worden veel verschillende invalshoeken belicht. www.ltwp.co.ke
 • iedereen te laten stemmen
 • dmv live-bijeenkomsten - nu een beetje lastig. Door mijn publiek met een goede campagne te bereiken, mensen te activeren. deze live bijeenkomsten werken alleen als er een goede vertegenwoordiging is. niet alleen de fanatiekelingen (voor en tegen)
 • ik zou ze mee laten denken, naar de mensen luisteren en hun ideeen serieus meenemen in de besluitvorming. er zouden corporaties kunnen ontstaan voor windparken op zee, het opwekken van electriciteit door de golfslag. er bestaan al boeien die electriciteit opwekken, dat zou goed te combineren zijn met windparken. bijvoorbeeld!! en zonnepanelen op ieder daarvoor geschikt dak!
 • Door mensen een uitnodiging te sturen voor bijeenkomsten in de buurt, waar zeer visueel en met iemand die alles hier van weet, een professioneel dus, informatie wordt gegeven wat het inhoudt, waarom, wat het kost, en wat de gevolgen voor inwoners zijn. De informatie en vragen moeten allemaal duidelijk terugkomen in de gemeenteraadsvergadering, zodat de gemeente hier goed over kan beslissen
 • Door bijeenkomsten.
 • heel simpel, gaan we niet doen, want het leverd niets op, maar ik word toch niet geloofd
 • geen idee. sorry.
 • vroegtijdige informeren en ook alternatieven aandragen m.a.w. niet alleen maar de windmolens en zonneparken met onmenselijke maten, maar ook lokale, dus kleinschalige initiatieven. ( de manier, waarop tot nu toe de grootschalige wind- en zonne-energieplannen zijn uitgevoerd doet voor de toekomst het ergste vrezen...., zeker gezien de informatievoorziening en de zogenaamde "inspraak " )
 • Door ze als eerste de huidige salderingregel te blijven gunnen, dat stimuleert de mensen om meer over- en met deze zaken bezig te zijn. Een stimulerings voordeel toe te kennen als ze meer besparen dan gemiddeld. En zowel huurders als huiseigenaren op landelijk niveau daarin hun belastingvoordeel te gunnen. Voor huurders de maandelijkse extra lasten te schrappen die ze betalen voor 8 panneeltjes op hun dak. Er zijn wnoning cooperaties die dat al hebben gedaan, maar er zijn ook veel huurders die op zijn minst 12 euro per maand extra betalen voor een setje van 8 opgedrongen en gesubsidieerde panelen.
 • Sorry, dit keer heb ik daar geen mening over!
 • duidelijke uitleg , wees duidelijk over de voors en tegens. wat zijn de mogelijkheden waar lopen we tegenaan, gebruik flyers en Social media om dit naar voren te brengen. organiseer meeloop dagen, spreekavonden. na alle schandalen waar de overheid bij betrokken is geweest de afgelopen tijd. hebben burgers belang bij openheid en overzichtelijkheid. niet om de brei heen draaien. Openheid over de gang van zaken en het vertrouwen van de burgers terug winnen. laten we namelijk niet vergeten dat wij hier zitten ten behoeve van de burgers.
 • Meeprate en en denken is belangrijk, maar bij voorkeur door mensen die zich verdiepten in deze materie.
 • Dialoog aangaan over de voordelen en nadelen van inzet van zon- en windenergie. Ook zal ik openstaan voor alternatieven naast zon- en windenergie. Uiteindelijk wil je hier naar een zo'n gebalanceerd mogelijke uitkomst komen waarin groene energie wordt ingezet met zo min mogelijke aantasting van de (bewoonde) omgeving.
 • Zou 'roepers' uit de weg gaan en alleen met mensen in gesprek gaan met een gedegen mening.
 • Door bijeenkomsten te organiseren.
 • Ik zou de mensen niet alleen mee willen laten praten maar ook mee willen laten delen en dan bedoel ik mee laten delen in de winst. Doen ze in de USA ook, in Alaska krijgt iedere inwoner elk jaar een deel van de opbrengst van de olie die daar gepompt wordt en dat geld krijgen ze omdat de pijpleiding door hun land loopt.
 • ik zou een ruimte leuke sessie doen waar alle input gegeven mag worden en genoteerd wordt en dat wordt dan ook overhandigd aan de personen die mee Deden zo dat ze kunnen zien dat ze serieus genomen worden en ze bij het heleplan bij betrekken
 • inspraak-bijeenkomsten
 • Op kleine schaal inspreekavonden voor alle betrokkenen.
 • Facebookgroep
 • Langsgaan bij de dorps/cultuurhuizen voor meeting met 't dorp/de wijk. Mogelijkheid tot sturen van bericht (met antwoord).
 • Dmv van deze enquete is een goed voorbeeld. Maar zou ook discussie avonden organiseren. Voor deze periode zijn deze vragen een goed alternatief. Als ik wethouder zou zijn zou ik inderdaad niet alleen de burgers maar ook de bedrijven en ook de woningbouwvereniging die een belangrijke speler zijn spreken. En met deskundigen. Dan komt de boel op gang. De burgers volgen dan wel. Kijken eerst de kat uit de boom.
 • Ik zou zorgen dat er ook voor iedereen mogelijkheden zijn. Dan worden mensen vanzelf geïnteresseerd. Daarnaast moet je het betaalbaar houden. Iemand die het niet kan betalen, zal sowieso geen interesse tonen. Wat ik persoonlijk een groot probleem vind in het huidige energiegebeuren, is bijvoorbeeld dat huurders niet betrokken worden. Zo woon ik zelf in een 60 jaar oud appartement. Als ik mijn verhuurder aanspreek in een bericht op fb (wat zij zelf plaatsen over nieuwe energie ed,), om erachter te komen of ik überhaupt mee kan in dergelijke energiesoort, krijg ik gewoon geen antwoord. Vanwege een inkomen wat niet of nauwelijks zal gaan groeien, kom ik nooit uit deze categorie huizen weg, en zal dus elk jaar meer moeten gaan betalen voor grijze stroom. Alleen al daarom zijn er mensen die zich vooral irriteren aan het huidige stroom gebeuren.
 • Tijdens tafelgesprekken met alle betrokkenen e, enquetes zoals bijvoorbeeld deze.
 • Bewoners moeten meepraten. Maar wind en zonne-energie is mi niet geschikt voor zo'n klein land als Nederland. Dit gaat ten koste van de natuur. Alternatief is Kernenergie
 • cijfers laten zien van afgelopen jaren. waar we stroom nu vandaan halen. wat we in de toekomst nodig denken te hebben aan stroom.
 • geen idee ik ben geen wethouder maar ik vind wel dat er uitgebreid ruimte moet zijn voor informatievoorziening vanuit provincie of gemeente en ook voor inspraak vanuit burgers
 • jaarlijks, open discussie voor iedereen, iedereen is ervaringsdeskundige, open huis faciliteren, waar mogelijk proefprojecten starten gekoppeld aan deelnemers
 • Meer uitleg over het waarom plaatsen op welke plek...of laten kiezen uit meerdere opties. Meer toezicht of er niet méér overlast is dan beloofd.
 • Ik zou eerst een informatie avond organiseren met verschillende ideeen. daarna inspraak avonden met belanghebbenden en geinteresseerden waar ook andere ideeen ingebracht kunnen worden
 • Door de mensen eerst zelf te laten zeggen wat hun ideeën zijn en niet een plan presenteren dat al vast ligt. Met groepen mensen praten uit b.v. een straat en die met elkaar laten overleggen wat ze in hun gebied willen doen. Het klein houden maar wel zorgen dat mensen gemotiveerd zijn. Ruimte geven voor eigen initiatief.
 • Door middel van het organiseren van bijeenkomsten. Aan het begin van zo'n bijeenkomst moeten mensen door middel van een video of presentatie doordrongen worden van het feit dat de energiestransitie onontkoombaar is en dat ook Drenthe daaraan bij moet dragen. Daarbij moeten verschillende alternatieven worden toegelicht en worden aangegeven waarom er voor bepaalde oplossingen is gekozen. Pas daarna kunnen geïnteresseerden commentaar en kritiek leveren. Door middel van deze aanpak worden veel argumenten, welke enkel op een onderbuikgevoel of emoties gebaseerd zijn, de das omgedaan. Mensen worden gedwongen om objectief na te denken en te accepteren dat er in sommige gevallen concessies gedaan moeten worden. Tegelijkertijd moeten uiteraard alle voordelen ook worden benoemd, voornamelijk de milieuwinst op de lange termijn.
 • Vragen wat goede locaties kunnen zijn om groene energie op te wekken... Het hoeven niet grote windmolens of zonneparken te zijn. In de buurt van woningen zit niemand te wachten op 1 van de twee, dus een plan maken zonder inspraak krijgt alleen maar weerstand.
 • duidelijke inzichten geven wat de kosten en baten zijn
 • Waarom de natuur belasten terwijl je op elk huis en elk bedrijf op het dak zonnepanelen kan leggen? Windmolens zijn helemaal niet nodig, maken lawaai en maken landschap kapot.
 • openheid over de plannen

Respondenten delen verschillende adviezen over hoe ze de mensen zouden mee laten praten over zon- en windenergie. 48% van de respondenten vindt dat zonneparken en grote windmolens zich vooral zelf financieel moeten kunnen redden. 28% vindt dat ze gesubsidieerd mogen worden met belastinggeld.

Vul aan: Zonneparken en grote windmolens …


Wie zijn de verhalenvertellers?

De verhalenvertellers zijn van verschillende leeftijden. De jongste is 16 jaar en de oudste 91 jaar. De meeste verhalenvertellers zijn tussen de 46 en 75 jaar oud. 62% van de verhalenvertellers zijn mannen en 33% zijn vrouwen.

Leeftijdscategorien

Opleiding

Inkomen

Gender

68% van de respondenten woont in een koopwoning, 27% in een sociale huurwoning en 5% in een particuliere huurwoning. De respondenten hebben verschillende opleidingsniveaus. 14% heeft een basisschoolopleiding, 12% middelbare school en 65% beroepsonderwijs en 21% wetenschappelijke onderwijs gevolgd. Respondenten met een hogere opleiding hebben vaker een koopwoning, dan mensen met een lagere opleiding. 24% van de respondenten geeft aan onder modaal te verdienen, 26% verdient rondom modaal (rond de €2350 per maand) en 50% boven modaal. De respondenten die boven modaal verdienen zijn voornamelijk mannen.

Type woning